Filgueira e a música galega de tradición oral

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Groba González, X. (2015) “Filgueira e a música galega de tradición oral”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 317–339. doi: 10.32766/brag.376.475.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xavier Groba González

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.475

Palabras clave:

Xosé Filgueira Valverde, Galicia, música, oralidade

Resumo

Da polifacética actividade intelectual desenvolta por Xosé Fernando Filgueira Valverde, destaca a querenza do autor polo desfrute, promoción, investigación e a divulgación da música. Logo de poñer de relevo as liñas mestras dese variado interese pola fenomenoloxía sonora, nas que Filgueira gusta relacionar música e literatura, música e lingua, historia ou liturxia, o culto e o popular etc., deterémonos no máis destacábel ao redor da música de tradición oral galega. Labores editorial, discográfico e institucional de relevancia que, seguro, precisarán de futuros traballos que lle fagan mellor xustiza.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (2015): Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Asensio Llamas, Susana (2008): “Eduardo M. Torner: el romancero musical asturiano y sus colaboraciones con Galicia”, El Museo de Pontevedra LXII, 147-170.

Comesaña Martínez, Mª Ángela (1999): “Catálogo de la discografía gallega antigua en el Museo de Pontevedra”, El Museo de Pontevedra LIII, 431-460.

Costa Vázquez-Mariño, Luis (1999): La formación del pensamiento musical nacionalista en Galicia hasta 1936. Santiago de Compostela: Universidade [Tese de doutoramento, 2 volumes].

Costa Vázquez-Mariño, Luis (2003): Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra. Unha voz na polifonía europea. Lugo: Ouvirmos. Libro-CD.

Costa Vázquez-Mariño, Luis (2007): “Música e ideología en la génesis de los grandes cancioneros folklóricos de Galicia”, en Casto Sampedro y Folgar (ed.), Cancionero musical de Galicia. A Coruña: Fundación Barrié, 49-89.

Fernández Rei, Francisco (1997): “O Folclore musical galego do final do milenio: O cancioneiro de Schubarth e Santamarina”, A Trabe de Ouro 31, 373-383.

Ferro Ruibal, Xesús (2015): Música de concerto para 73 poemas en galego. Filgueira e o Festival de la Canción Gallega de Pontevedra (1960-1967). Pontevedra: Fundación Filgueira Valverde.

Filgueira Valverde, Xosé (1927): “A festa dos Maios. Papeletas do Folklore Galego”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos I, 141-203.

Filgueira Valverde, Xosé (1936): La cantiga CIII. Noción del tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval. Santiago de Compostela: Universidad, Instituto de Estudios Regionales.

Filgueira Valverde, Xosé (1942): “Reconstitución, Introdución y Notas Bibliográficas”, en Casto Sampedro y Folgar (comp.), Cancionero musical de Galicia. Madrid: Diputaciones de las cuatro provincias del Antiguo Reino de Galicia. [Reedición: A Coruña: Fundación Barrié, 1982. IIª reed. A Coruña: Fundación Barrié, 2007, que inclúe estudos de Carlos Villanueva (coord), Xosé Carlos Valle, L. Costa e X. Groba].

Filgueira Valverde, Xosé (1947) “A vella «Despedida»”, en Agustín Portela Paz, Pontevedra, boa vila. Pontevedra: Gráficas Torres. (Reproducido en Filgueira 1992b: 144-147).

Filgueira Valverde, Xosé (1973): “Prologo”, en Eduardo Martínez Torner e Jesús Bal y Gay, Cancionero Gallego. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 11-12.

Filgueira Valverde, Xosé (1977a): “O galego, ese luxo”, Faro de Vigo 19/VI/1977. (Reproducido en Filgueira 1979: 52-54).

Filgueira Valverde, Xosé (1977b): “As touradas do mar”, Faro de Vigo 14/VIII/1977. (Reproducido en Filgueira 1979: 152-156).

Filgueira Valverde, Xosé (1978): “Escoitar e ver”, Faro de Vigo 11/II/1978. (Reproducido en Filgueira 1981d: 17-19).

Filgueira Valverde, Xosé (1979): Adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1980): “As cantigas afonsíes, ese tesouro”, La Voz de Galicia 17/V/1980. (Reproducido en Filgueira 1981d: 359-361).

Filgueira Valverde, Xosé (1981a): “As máis belas cantigas do pobo”, El Ideal Gallego 11/I/1981. (Reproducido en Filgueira 1981d: 186-190).

Filgueira Valverde, Xosé (1981b): “Lembranzas de Vicente Risco”, Faro de Vigo 15/V/1981. (Reproducido en Filgueira 1984c: 376-384).

Filgueira Valverde, Xosé (1981c): “O trascender do Entroido”, La Voz de Galicia 1/III/1981. (Reproducido en Filgueira 1981d: 125-127).

Filgueira Valverde, Xosé (1981d): Segundo Adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1981e): «Nadal camiñante», Faro de Vigo 20/XII/1981. Reproducido en Filgueira 1984c: 196).

Filgueira Valverde, Xosé (1984a): “De Compostela en «La Favorita» e dos Tratámaras”, El Ideal Gallego 15/I/1984. (Reproducido en Filguera 1984c: 89-91).

Filgueira Valverde, Xosé (1984b): “Na festa da Muiñeira”, El Correo Gallego 22/VII/1984. (Reproducido en Filgueira 1989c: 134-138).

Filgueira Valverde, Xosé (1984c): Terceiro adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1989a): “Pérez Costanti, o noso mestre gratuíto”, El Correo Gallego 25/VII/1989. (Reproducido en Filgueira 1990: 290-291).

Filgueira Valverde, Xosé (1989b): “Federico García Lorca”, en Filgueira 1989c: 371-374.

Filgueira Valverde, Xosé (1989c): Quinto adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1990): Sexto adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1992a): “Bernaldino e Sabeliña: Gradus ad Parnasus”, La Voz de Galicia VII/1992. (Reproducido en Filgueira 1994d: 14-15).

Filgueira Valverde, Xosé (1992b): Sétimo adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1994a), “As saudades pontevedresas de Sarmiento”, Faro de Vigo VIII/1994. (Reproducido en Filgueira 1994d: 169-170).

Filgueira Valverde, Xosé (1994b) “Las de Mendoza”, en El palacete de las Mendoza. Pontevedra: Caja Madrid. (Reproducido en Filgueira 1996: 217-223).

Filgueira Valverde, Xosé (1994c), “Nos setenta anos da Coral Polifónica de Pontevedra”, en Filgueira 1996: 231-233.

Filgueira Valverde, Xosé (1994d): Octavo adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1996): Noveno adral. Sada: Ediciós do Castro.

Fortes Alén, Mª Jesús (1996): Ó Dr. Filgueira Valverde nos seus noventa anos (1906-1996). Bibliografía. Traballos. Eloxios. Pontevedra: Caixa de Aforros.

Fuentes Alende, Xosé (2015): “Filgueira Valverde, crente na vida e na obra”, Encrucillada 192, 54-70.

Groba, Xavier (2007): “El repertorio del Cancionero musical de Galicia: Análisis y revisión crítica”, en Casto Sampedro Folgar (ed.), Cancionero musical de Galicia. A Coruña: Fundación Barrié, 151-201.

Groba, Xavier (2012): Casto Sampedro e a música do cantigueiro galego de tradición oral. 2 vol. Redondela: Concello.

Groba, Xavier (2015): “Pola reconstrución musical do cancioneiro de Víctor Said. Condicionamentos, contidos e méritos dun labor truncado” en VV.AA, Víctor Said Armesto e o seu tempo: perspectivas críticas. A Coruña: Fundación Barrié; Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego; Pontevedra: Deputación de Pontevedra, 381-413.

Groba, Xavier e Óscar Ibáñez (2015): Xoán Tilve. O Gaiteiro de Campañó. Gravacións históricas de X. Filgueira Valverde. Santiago de Compostela: aCentral Folque.

Otero Urtaza, Fernando (2015): “Un legado de Filgueira: os cantores do Instituto”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe: “Quíxose con primor e feitura”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 357-377.

Pico Orjais, José Luís do (2013): “Compositores portugueses no Festival de la Canción Gallega de Pontevedra”, Opúsculos das Artes 2.

Sánchez Cantón, Francisco Javier (1973): “El Cancionero Musical de Galicia. Sampedro Folgar, Sáid Armesto, Filgueira Valverde”, en Pontevedra y los pontevedreses. Inéditos y dispersos. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 261-267. (Reedición de: “En una ciudad como todas, un erudito como pocos. El provinciano Sampedro y el maestro de la Central, Sáid Armesto. Del «Karepas» al Cancionero musical de Galicia”, El Español. Semanario de la política y el espíritu 36, 16).

Valle Pérez, Xosé Carlos (coord.) (2000): Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra: 75 aniversario (1925-2000). Pontevedra: Deputación Provincial.

Valle Pérez, Xosé Carlos (ed.) (2007): Xosé Filgueira Valverde, 1906-1996. Un século de Galicia. Catálogo da exposición. Pontevedra: Museo de Pontevedra.

Villanueva, Carlos [ed.] (2005): Jesús Bal y Gay (1905-1993). Tientos y silencios. Catálogo da exposición. Madrid: Residencia de Estudiantes; Santiago de Compostela: Universidade.

Villanueva, Carlos (2007a): “El cancionero que fue y el que pudo haber sido”, en Eduardo Martínez Torner e Jesús Bal y Gay, Cancionero Gallego. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 11-81.

Villanueva, Carlos (2007b): “A música como fundamento de identidade na obra de Xosé Filgueira Valverde”, en Valle 2007: 284-311.

Villares, Ramón (2015): “A creación do Consello da Cultura Galega. O papel de Filgueira Valverde”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe: “Quíxose con primor e feitura”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 445-458.