Filgueira Valverde, unha voz precursora nos estudos trobadorescos desde a Galiza

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Eirín García, L. (2015) “Filgueira Valverde, unha voz precursora nos estudos trobadorescos desde a Galiza”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 29–44. doi: 10.32766/brag.376.460.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Leticia Eirín García

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.460

Palabras clave:

Xosé Filgueira Valverde, estudos trobadorescos, literatura medieval, galego-portugués

Resumo

Xosé Filgueira Valverde foi un dos primeiros estudosos da literatura medieval galego-portuguesa en ámbito galego. O seu interese por esta temática naceu na súa mocidade e tivo continuidade ao longo da súa dilatada vida, anos en que desenvolveu unha inxente produción caracterizada pola erudición e o rigor investigador.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Braga, Theóphilo (1878): Cancioneiro Portuguez da Vaticana. Edição crítica restituida sobre o texto diplomatico de Halle, acompanhada de um glossario e de uma introducção sobre os trovadores e cancioneiros portuguezes. Lisboa: Imprensa Nacional.

Brea, Mercedes (2002): “D. Xosé F. Filgueira Valverde e as Cantigas de Santa María”, en Xosé Carlos Valle Pérez (coord.), Memorial Filgueira Valverde. Lírica medieval galego-portuguesa. Pontevedra: Publicacións da Cátedra Filgueira Valverde, 9-23.

Brea, Mercedes (2007): “D. Xosé Filgueira Valverde e a lírica galego-portuguesa”, en Xosé Carlos Valle Pérez (ed.), Xosé Filgueira Valverde: 1906-1996, un século de Galicia. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 212-241.

Brea, Mercedes e Elvira Fidalgo (2015): “Filgueira Valverde e a literatura galega medieval”, en Anxo Tarrío Varela (ed.), Xosé Filgueira Valverde: Día das Letras Galegas 2015. Santiago de Compostela: Universidade, 23-51.

Brea, Mercedes, Antonio Guiadanes e Xabier Ron (2015): “Filgueira investigador e divulgador do feito trobadoresco”, en Luis Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe. “Quíxose con primor e feitura”. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 133-148.

Cotarelo Valledor, Armando (1904): Una cantiga célebre del Rey Sabio: Fuentes y desarrollo de la leyenda de Sor Beatriz, principalmente en la Literatura Española. Madrid: Imp. de Antonio Marzo.

Fidalgo, Elvira (2015): “Filgueira Valverde e as Cantigas de Santa María”, en Luis Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe. “Quíxose con primor e feitura”. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 249-265.

Filgueira Valverde, Xosé (1936): La Cantiga CIII. Noción del tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval. Santiago de Compostela: Universidad.

Filgueira Valverde, Xosé (1977): Sobre lírica medieval gallega y sus perduraciones. Valencia: Editorial Bello.

Filgueira Valverde, Xosé (1992): Estudios sobre lírica medieval. Traballos dispersos (1925-1987). Vigo: Galaxia.

Filgueira Valverde, Xosé (1993): “Compostela e os trobadores”, en Mercedes Brea (dir.), O cantar dos trobadores. Actas do congreso. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 99-106.

Filgueira Valverde, Xosé (1995): “O esplendor medieval”. Colóquio/Letras 132-133, 31-39.

Filgueira Valverde, Xosé (1998): “A remuneración do axente lírico na poesía galego-portuguesa medieval”, en Dieter Kremer (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo. Tomo I. Vigo: Galaxia, 185-198.

Fortes Alén, Mª Jesús (1996): Ó Dr. Filgueira Valverde nos seus noventa anos (1906-1996). Pontevedra: Caixa de Aforros.

Gonçalves, Elsa (2002): “Don Xosé Filgueira Valverde e a lírica trovadoresca galego-portuguesa”, en Xosé Carlos Valle Pérez (coord.), Memorial Filgueira Valverde. Lírica medieval galego-portuguesa. Pontevedra: Publicacións da Cátedra Filgueira Valverde, 25-40.

Iglesia, Antonio de la (1886): El idioma gallego. Su antigüedad y vida. La Coruña: Latorre y Martínez.

López, Teresa (1991): Névoas de antano. Ecos dos cancioneiros galego-portugueses no século XIX. Santiago de Compostela: Laiovento.

Losada, Basilio (1992): “Prólogo innecesario”, en Xosé Filgueira Valverde, Estudios sobre lírica medieval. Traballos dispersos (1925-1987). Vigo: Galaxia, 8-16.

Molteni, Enrico (1880): Il Canzoniere portoghese Colocci-Brancuti pubblicato nelle parti che completano il codice Vaticano 4803. Halle: Max Niemeyer.

Monaci, Ernesto (1875): Il canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana. Halle: Max Niemeyer.

Vasconcelos, Carolina Michaëlis de (1990): Cancioneiro da Ajuda. I-II. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. [Reimpressão da edição de 1904, acrescentada de um prefácio de Ivo Castro e do glossário das cantigas (Revista Lusitana XXIII)].

Vieira, Yara Frateschi (2005): “Paixão e paciência: Carolina Michaëlis e a filologia”, en Mercedes Brea (coord.), Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 13-43.