O xenio celta do portugués e do galego. De Francisco de S. Luiz Saraiva a Manuel Murguía

Descargas

Publicado

15-11-2014

Cómo citar

García Turnes, B. (2014) “O xenio celta do portugués e do galego. De Francisco de S. Luiz Saraiva a Manuel Murguía”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 147–170. doi: 10.32766/brag.375.448.

Número

Sección

Traballos de investigación e estudo

Autores/as

  • Beatriz García Turnes

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.375.448

Palabras clave:

celtismo lingüístico, século XIX, xenio da lingua, orixe, evolución

Resumo

Manuel Murguía é un dos máis relevantes e sólidos difusores do celtismo lingüístico da Galicia decimonónica. Ás fontes historiográficas que adoitan sinalarse para o celtismo murguián cómpre engadir as lingüísticas, que chegan do enciclopedismo francés vía Portugal, particularmente da man de Francisco de S. Luiz Saraiva. Detrás do celtismo lingüístico portugués atópase unha particular concepción do que é o xenio dunha lingua e de como se produce a evolución desta no tempo. Comparte Murguía esa mesma concepción? Ou é diferente o celtismo ao norte e ao sur do Miño?

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Fontes primarias

Almeida, J. J. de Sousa Torres e (1855): “Origem da língua portuguesa”, O Instituto. Jornal Scientifico e Litterario Vol. I, 111-115, 156-157, 166-168.

B.E.R.M. (Beauzée, N.) (1765): “Langue”, en Sylvain Auroux (1973): L’Encyclopédie. “Grammaire” et “langue” au XVIIIe siècle. Paris: Maison Name, 91-172. [Edición facsimilar da entrada].

Coelho, Francisco Adolpho (1868): A lingua portugueza. Phonologia, etymologia, morphologia e syntaxe. Coimbra: Imprensa da Universidade.

Garrett, J. B. Almeida (1844): “Ilms. Srs”, en S.a. (Francisco Martins de Andrade e João Nepomuceno de Seixas), Opusculo ácerca da origem da llingua portugueza composto e dedicado ao conselheiro João Baptista d’Almeida Garrett por dois socios do Conservatorio Real de Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional, VII-XV.

Girard, Gabriel (1747): “I. Discours”, en Les vrais principes de la langue françoise ou la parole réduite en méthode, conformement aux loix de l’usage. T. I. Paris: Le Breton, 1-40. [Edición facsimilar, Genève: Librairie Droz, 1982].

Granier de Cassagnac, Adolphe (1859): Antiquité des patois. Antériorité de la langue française sur le latin. Paris: E. Dentu, Libraire-éditeur.

Herculano, Alexandre (1844): “Reflexões ethnographicas, philologicas e historicas a propósito de uma publicação recente sobre a origem celtica da lingua portugueza”, O panorama Vol 3º, Serie 2ª, 391-394.

Herculano, Alexandre (1980): História de Portugal. Desde o começo da monarquia até o fim do reinado de Afonso III. T I. Lisboa: Livraria Bertrand. Texto da cuarta edición, e derradeira das revisadas polo autor, de 1874.

Leoni, Francisco Evaristo (1858): Genio da lingua portugueza, ou causas racionaes e philologicas de todas as reformas e derivações da mesma lingua. Lisboa: Typographia do Panorama.

Murguía, Manuel (1891): “Discurso de Manuel Murguía nos Xogos Florais de Tui de 1891”, Grial 43 [1974], 83-89.

Murguía, Manuel (19012) [18651]: Historia de Galicia. Tomos I-V. A Coruña: Librería de don Eugenio Carré [Edición facsimilar, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, 1980].

Murguía, Manuel (1907): “Discurso - contestación”, Boletín de la Real Academia Gallega 16-17, 96-110.

Murguía, Manuel (1943) [18801]: “Prólogo”, en Martín Sarmiento (1943) [1755], 13-24.

Ribeiro, João Pedro (1860): “Dissertação V. Sobre o Idioma, Estylo, e Orthografia dos nossos Documentos, e Monumentos”, en João Pedro Ribeiro (ed.), Dissertações chronologicas e criticas sobre a historia e jurisprudencia ecclesiastica e civil de Portugal. Tomo I. Lisboa: Academia Real das Sciencias, 181-198.

S. Luiz, Francisco de (1837): “Memoria em que se pretende mostrar, que a Lingua Portugueza não he filha da Latina, nem esta foi em tempo algum a lingua vulgar dos Lusitanos”, Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Classe de Sciencias Moraes, e Bellas Artes, T.XII. Parte I, 1-43.

S.a. (Andrade, Francisco Martins de e João Nepomuceno de Seixas) (1844): Opusculo ácerca da origem da llingua portugueza composto e dedicado ao conselheiro João Baptista d’Almeida Garrett por dois socios do Conservatorio Real de Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional.

S.a. (Campos, Francisco António de) (1843): A lingua portugueza é filha da latina, ou refutação da memoria em que o senhor patriarcha eleito D. Francisco de S. Luiz nega esta filiação. Lisboa: Typographia de M. J. Coelho.

Santos, António Ribeiro dos (inédito a): Memorias para a historia das origens e progressos da poesia portugueza. Biblioteca Nacional de Portugal.

Santos, António Ribeiro dos (inédito b): Da conservação e uso da antiguissima lingua geral de Espanha em todo o tempo do senhorio dos romanos. Biblioteca Nacional de Portugal.

Santos, António Ribeiro dos (inédito c): Convervação da primitiva lingua de Hespanha nos tempos da dominação romana. Biblioteca Nacional de Portugal.

Santos, António Ribeiro dos (inédito d): Origens celticas da antiga lingua celtica. Biblioteca Nacional de Portugal.

Santos, António Ribeiro dos (inédito e): Origens celticas da antiga povoação e lingua geral de Espanha. Biblioteca Nacional de Portugal.

Santos, António Ribeiro dos (inédito f): Origens celticas da antiga lingua geral de Espanha e de seus actuaes dialectos. Biblioteca Nacional de Portugal.

Santos, António Ribeiro dos (inédito g): Ensayo para hum vocabulario harmonico da lingua portuguesa e de outras antigas e modernas para ajudar a operação das approximações de huã parte das linguas a huma só matriz. Biblioteca Nacional de Portugal.

Santos, António Ribeiro dos (inédito h): Memorias da poesia em Portugal, com uma breve noticia de dous cancioneiros até agora desconhecidos. Biblioteca Nacional de Portugal.

Santos, António Ribeiro dos (1814): “Das origens e progressos da poesia portugueza”, Memorias de Litteratura Portugueza, T. VIII, Parte II, 233-251.

Sarmiento, Martín (1943) [1880]: Estudio sobre el orígen y formación de la lengua gallega. Buenos Aires: Editorial Nova.

Soromenho, Augusto (1867): Origem da lingua portugueza. These para o curso da cadeira de litteratura moderna no Curso Superior de lettras. Lisboa: Typ. de Francisco José da Silva.

Valladares Núñez, M (1884): Diccionario gallego-castellano. Santiago de Compostela: Estab. Tip. del Seminario Conciliar Central.

Vasconcellos, José Leite de (1929): “A filologia portuguesa. Esbôço histórico. (A propósito da reforma do Curso Superior de Letras de Lisboa)”, en Opúsculos Vol. IV. Coimbra: Imprensa da Universidade, 841-926.

Fontes secundarias

Auroux, Sylvain (1988): “Modeles de l’age classique pour la mobilité linguistique”, en André Joly (ed.): La linguistique génétique. Histoire et théories. Lille: Presses Universitaries, 19-42.

Auroux, Sylvain (dir.) (1992): Histoire des idées linguistiques. Le développement de la grammaire occidental. T. II. Liège: Pierre Mardaga Éditeur.

Auroux, Sylvain (dir.) (2000): Histoire des idées linguistiques. L’hégemonie du comparatisme. T. III. Sprimont: Pierre Mardaga Éditeur.

Auroux, Sylvain e Tristán Horde (1992): “Les grandes compilations et les modèles de mobilité”, en Sylvain Auroux (dir.), Histoire des idées linguistiques. Le développement de la grammaire occidental. T. II. Liège: Pierre Mardaga Éditeur, 538-579.

Auroux, Sylvain, Gilles Bernard e Jacques Boulle (2000): “Le développement du comparatisme indo-européen”, en Sylvain Auroux (dir), Histoire des idées linguistiques. L’hégemonie du comparatisme. T. III. Sprimont: Pierre Mardaga Éditeur, 155-171.

Boléo, Manuel de Paiva (1947): “Adolfo Coelho e a filologia portuguesa e alemã no século XIX”, Biblos vol. 23, 3, 607-691.

Droixhe, Daniel (1978): La linguistique et l’appel de l’histoire (1600-1800): rationalisme et révolutions positivistes. Genève: Librairie Droz.

Hermida Gulías, Carme (1992): Os precursores da normalización. Defensa e reivindicación da lingua galega no Rexurdimento (1840-1891). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Juaristi, Jon (2000): El bosque originario. Genealogías míticas de los pueblos de Europa. Madrid: Taurus.

Máiz, Ramón (1984): O rexionalismo galego: organización e ideoloxía (1886-1907). Sada: Ediciós do Castro.

Mariño Paz, Ramón (1995): “Estudio introductorio”, en Martín Sarmiento, Coloquio de vintecatro galegos rústicos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega: 7-102.

Mattoso, José (1980): “Prefácio”, en Alexandre Herculano, História de Portugal. Desde o começo da monarquia até o fim do reinado de Afonso III. T I. Lisboa: Livraria Bertrand, VII-LII.

Mattoso, José (dir.) (1993): História de Portugal. O liberalismo (1807-1890). Vol V. Lisboa: Estampa.

Medina, João (1977): Herculano e a geração de 70. Lisboa: Edições Terra Livre.

Monteagudo, Henrique (1995): Ideas e debates sobre a lingua. Afonso Daniel Rodríguez Castelao e a tradición galeguista. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento inédita.

Monteagudo, Henrique (1997): “Modelos de lingua. Consideracións teóricas ó fío do debate sobre a estandarización do galego”, Cadernos de lingua 16, 5-33.

Monteagudo, Henrique (1999a): Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Monteagudo, Henrique (1999b): “Nas raíces ideolóxicas do nacionalismo lingüístico: unha visita a Johann Gottfried Herder”, en Rosario Álvarez Blanco e Dolores Vilavedra Fernandez (eds.), Cinguidos por unha arela comun. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. T. I. Santiago de Compostela: Universidade, 691-714.

Monteagudo, Henrique (2000): “Ideas de Manuel Murguía sobre o idioma galego”, Boletín da Real Academia Galega 361, 197-220.

Poliakov, León (1971): Le mythe arien. Essais sur les sources du racisme et des nationalismes. Paris: Calmann-Lévy.