Representacións do aquí: imaxes do teatro e o país de Roberto Vidal Bolaño

Descargas

Publicado

14-11-2013

Cómo citar

Ogando González, I. (2013) “Representacións do aquí: imaxes do teatro e o país de Roberto Vidal Bolaño”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (374), pp. 67–102. doi: 10.32766/brag.374.423.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Iolanda Ogando González

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.374.423

Palabras clave:

Teatro galego, paratextos, Roberto Vidal Bolaño

Resumo

Con este traballo pretendemos analizar as ideas sobre o teatro e a sociedade galega que Roberto Vidal Bolaño construíu e transmitiu a través do seu discurso público. A partir da lectura das entrevistas, artigos e outros paratextos escritos polo dramaturgo, podemos observar varias imaxes que nos falan da situación e características do teatro galego entre 1970 e 2002 e nos axudan a recontextualizar a produción dos seus textos dramáticos.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

B., F. (2000): “Vidal Bolaño, autor, director e actor teatral: «A maioría da sociedade ignora ou despreza o feito teatral»”, El Correo Gallego 22/X/2000.

Cedrón, María (1999): “Roberto Vidal Bolaño: «É o momento de que o Apóstolo faga declaracións»”, La Voz de Galicia 20/X/1999.

Cortés Galdo, Rocío (1999): “Roberto Vidal Bolaño: «No que fago eu con quen me identifico é cun italiano, Darío Fo»”, El Progreso 3/XI/1999.

Couselo, Xabier (1997a): “Roberto Vidal: «No teatro hai quen confunde a súa ignorancia coa realidade»”, El Ideal Gallego 17/II/1997.

Couselo, Xabier (1997b): “Roberto Vidal Bolaño: «Aínda despois de morto, ValleInclán segue dando que falar»”, El Ideal Gallego 14/XI/1997.

Crespo, Carlos (1998): “Roberto Vidal Bolaño. Escritor e director teatral: «Agora escribo dende o desencanto xeneracional»”, Faro de Vigo 19/III/1998.

Fontecha, Xulio (1982): “Roberto Vidal Bolaño: «Hoxe non hai unha política teatral»”, La Voz de Galicia 7/VII/1982.

Franco, Camilo (2002): “Entrevista a Roberto Vidal Bolaño: «O teatro galego restrinxe o labor dos autores, é conservador cos dramaturgos»”, en Crítica e Autores. Vol. 2. A Coruña: La Voz de Galicia, 443-446.

Franco, Camilo (2002b): “Roberto Vidal Bolaño: «Sempre se dixo que os novos non teñen nada que contar, pero iso é unha desculpa»”, La Voz de Galicia 26/III/2002.

Ledo, C. (1980): “Entrevista a Roberto Vidal Bolaño”, Don Saturio 1, 10, 14-16.

López López, Yolanda (1999): “Roberto Vidal Bolaño, e o teatro namorouse do cine”, Interesarte 7, 44-46.

Luca de Tena, Gustavo (1991): “Roberto Vidal Bolaño: o propio medio teatral foi o que máis duramente reprimeu as posturas contestatárias”, A Nosa Terra 464, 12-13.

Luca de Tena, Gustavo (1997): “Roberto Vidal Bolaño: «Nengún dos membros do Consello da Cultura sabe que pasa nos cenários»”, A Nosa Terra 803, 21.

Navaza, Xavier (1987): “Roberto Vidal Bolaño. Nada menos que todo un actor”, El Correo Gallego 20/IX/1987.

Outeiro, Sara (1981): “Roberto Vidal Bolaño: «No teatro galego temos que investigar e non detemos en fórmulas xa experimentadas»”, La Voz de Galicia 20/IX/1981.

Pino, Concha (2000): “Roberto Vidal Bolaño, autor de A Burla do Galo: «O mito do transgresor está vivo»”, La Voz de Galicia 8/V/2000.

Rodríguez, Rosa (1996): “Roberto Vidal Bolaño: «Teño moi mala uva, non soporto a incompetencia»”, O Correo Galego 17/II/1996.

Tristán, Pancho (1998): “De autores e periferias”, Tempos Novos 12, 48-52.

Tristán, Pancho (1999): “Roberto Vidal Bolaño, autor dramático, director e actor: «Moitos dos espectáculos que se fan en Galicia son un atentado á dignidade do espectador»”, El Mundo 19/VII/1999.

Tristán, Pancho (2000): “Vidal Bolaño estrena A Burla do Galo: «Nunca hubo tantos autores buenos»”, El Cultural 5-11/IV/2000.

Vidal Bolaño, Roberto (1980): “Teatro y cultura en Galicia”, Pipirijaina 15, 4-6.

Vidal Bolaño, Roberto (1982): “Mitade actores, mitade arrieiros: a cultura da representación”, La Voz de Galicia 15/V/1982.

Vidal Bolaño, Roberto (1985): “[Des que, non sen poucas dificultades]”, en Luís Cochón (ed.), Agasallo de sombras de Roberto Vidal Bolaño. Santiago de Compostela: Centro Dramático Galego.

Vidal Bolaño, Roberto (1998): “Quen me dera ser Peter Brook”, La Voz de Galicia 27/IX/1998.

Vidal Bolaño, Roberto (2000): “O noso é un país de paradoxos”, Animal 10, 5.

Vidal Bolaño, Roberto (2001): “Teatro con T maiúsculo. (Arredor do teatro de don Ramón Otero Pedrayo)”, en Ramón Otero Pedrayo, Rosalía. Santiago de Compostela: IGAEM, 21-29.

Vidal Bolaño, Roberto (2002): “Sen ir máis lonxe”, A Trabe de Ouro 50, 85-103.

Vidal Bolaño, Roberto (2002b): “Ribadavia era un crisol”, en Inma López Silva e Dolores Vilavedra, Un Abrente Teatral. Vigo: Galaxia, 291-295.

Vidal Bolaño, Roberto (2003): “No existe un pueblo con alma sin poetas que lo canten”, Primer Acto 300, 146-147.

Vidal Bolaño, Roberto (2007 [199x]): “Os meus personaxes de teatro”, en César Lombera (ed.) As Marías. Santiago de Compostela: Consorcio, 17-20.

Vidal Bolaño, Roberto (2013a): Caprice des dieux, en Obras completas. Vol. III. Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 33-67.

Vidal Bolaño, Roberto (2013b [1993]): “O espacio teatral. Unha viaxe arredor do círculo”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 41-64.

Vidal Bolaño, Roberto (2013c [1997]): “O teatro 1900-1990”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 67-80.

Vidal Bolaño, Roberto (2013d [1998]): “Perspectivas do teatro galego actual”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 83-96.

Vidal Bolaño, Roberto (2013e [2001]): “Se ademais creo algo de beleza, mellor”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 113-115.

Vidal Bolaño, Roberto (2013f [2001]): “A propio intento”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 125-131.

Taxes Díaz, Francisco e Xurxo Taxes Díaz (1998): “Entrevista accidental cun dramaturgo”, Mapoula. Revista do IES Adormideiras 5, 3-6.

Vilas, Gonzalo (1994): “Roberto Vidal Bolaño: «Hai sectores na profisión que tamén son responsábeis da nefasta política teatral»”, A Nosa Terra 645, 27.

Materiais audiovisuais

Entre a terra e a lúa (2000): “Entrevista a Roberto Vidal Bolaño”, 5/IV/2000. [consulta en 30/VI/2014].

A Revista (2001): “Entrevista a Roberto Vidal Bolaño”, 27/IV/2001. [consulta en 30/VI/2014].

ZigZag (2013): “Zigzag diario recupera entrevistas a Vidal Bolaño”. [consulta en 30/VI/2014].

Bibliografía secundaria

Abuín, Anxo (2013): “Doentes, o filme. Notas sobre unha adaptación”, en Anxo Tarrío (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Día das Letras Galegas 2013. Santiago de Compostela: Universidade, 169-186.

Becerra Suárez, Carmen (2000): “A coherente aventura teatral de Roberto Vidal Bolaño”, en Roberto Vidal Bolaño, A burla do galo. Santiago de Compostela: IGAEM, 57-89.

Becerra Suárez, Carmen e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.) (2002): Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! Lugo: TrisTram.

Biscaínho Fernández, Carlos-Caetano (2007): A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral. Santiago de Compostela: Laiovento.

Dobao, Antón (2003): “A Roberto Vidal Bolaño”, Dorna. Expresión poética galega 29, 26-28.

Dobao, Antón (2012): “A Roberto Vidal Bolaño nada do humano lle foi alleo”, A Trabe de Ouro 91, 157-160.

Dobao, Antón (2013): “Roberto Vidal Bolaño. Día das Letras Galegas 2013”, en Día das Letras Galegas: Mostra Filatélica Roberto Vidal Bolaño. Noia: Grupo Filatélico e Numismático de Noia, 15-23.

Even-Zohar, Itamar (1994): “La función de la literatura en la creación de las naciones”, en Darío Villanueva (ed.), Avances en teoría de la literatura: Estética de la recepción, pragmática, teoría empírica y teoría de los polisistemas. Santiago de Compostela: Universidade, 357-377.

Fernández Castro, Xosé Manuel (2002): “Roberto Vidal Bolaño, crítico teatral. Introducción, corolario teórico e edición de sete das súas críticas na tempada 1974-1975 en El Ideal Gallego”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 93-116.

Fernández Castro, Xosé Manuel (2011): A obra dramática de Roberto Vidal Bolaño. Santiago de Compostela: Laiovento.

Franco, Camilo (2012): Dez obras na vida de Roberto Vidal Bolaño. Cesuras: Biblos Clube de Lectores.

López Silva, Inma (2001): “Roberto Vidal Bolaño na (re)construcción do teatro galego. De Abrente a Mar Revolto”, en Roberto Vidal Bolaño, Mar revolto. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 47-134.

Ogando, Iolanda (2013): “Galiza on the move: mobilidade e estatismo no teatro de Roberto Vidal Bolaño”, en Anxo Tarrío (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Día das Letras Galegas 2013. Santiago de Compostela: Universidade, 111-148.

Pascual, Roberto (2013): Roberto Vidal Bolaño e os oficios do teatro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Quintáns Suárez, Manuel (2003): “Tradición e modernidade na dramaturxia de Vidal Bolaño: Animaliños”, en Roberto Vidal Bolaño, Animaliños. Santiago de Compostela: Follas Novas, 41-111.

Riobó, Pedro Pablo (2003): “Falamos con... Belén Quintáns”, Revista Galega de Teatro. Roberto... furia e razón 33-34, 23-27.

Tato Fontaíña, Laura (2013a): Do teatro ao cinema. obras dramáticas e guións de Ramón Otero Pedrayo. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Tato Fontaíña, Laura (2013b): Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro. Noia: Toxosoutos.

Vidal Ponte, Roi (2013): “Dez chaves para unha aproximación á estética de Teatro Antroido”, en Anxo Tarrío (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Día das Letras Galegas 2013. Santiago de Compostela: Universidade, 101-110.

Vidal Ponte, Roi (2013b): Fóra de portas. Paseo libre e non moi respectuoso polos tempos e lugares de Roberto Vidal Bolaño. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Villalaín, Damián (1998): “O Grupo de Ribadavia: Roberto Vidal Bolaño, Manuel Lourenzo, Euloxio Ruibal”, en Manuel F. Vieites (ed.), Do novo teatro à nova dramaturxia (1965-1995). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 85-108.

Recursos en liña

Asociación Roberto Vidal Bolaño (2013): Roberto Vidal Bolaño. Obras. [consulta en 5/VII/2014].

Compañía de Radio Televisión de Galicia (2014): Diálogos Roberto Vidal Bolaño. Diario Cultural. [Pesquisa na páxina web da CRTVG. Consulta en 5/VII/2014].