Para unha crónica da resistencia

Descargas

Publicada

13-11-2012

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Camilo Nogueira

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.373.407

Palabras clave:

Deslumbrante, arbitraria, estímulo, parasito, resistencia, negación, independencia, absolutismo, poboación, emigración, capacidade, emancipación, mundo

Resumo

A partir da consideración de Madrid por Valentín Paz-Andrade como unha cidade construída no século XVI polo favor político desde a nada e nunha ubicación arbitraria, o texto presente considera a negación polo poder estatal do carácter institucional e cultural de Galiza, así como da súa experiencia marítima e comercial e da privilexiada situación fronte ao Atlántico que a define, relacionando esta realidade coa análise da resistencia durante cinco séculos da sociedade galega fronte á marxinación, mantendo a súa personalidade diferenciada e construíndo polo seu propio esforzo unha estrutura económica e social avanzada e aberta ao mundo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Álvarez, Luís (1991): “Comercio y burguesía”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Anes, Gonzalo (1994): “El siglo de las luces”, en Miguel Artola (dir.): Historia de España. Madrid: Alianza Editorial.

Artiaga Rego, Aurora e Xesús L. Balboa López (1991): “La agricultura del siglo XI”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1981): Historia de Galicia. v. IV. Edade Contemporánea. Vigo: Editorial Galaxia.

Beramendi, Justo (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Berenguer, Jean (1997): A History of the Habsburg Empire, 1273-1700. New York: Longman Group UK Limited.

Bottineau, Yves (1993): Les Bourbons d’Espagne (1700-1808). Paris: Fayard.

Braudel, Fernand et. al. (1987): Braudel e a história: Chatevaullon: jornadas Fernand Braudel 18, 19 e 29 de Outubro de 1985. Lisboa: Teorema.

Braudel, Fernand (1992): A dinâmica do capitalismo. Lisboa: Editorial Teorema.

Brey, Gerard (1991): “El movimiento obrero”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Cano Ruiz, Benjamín (1979): El pensamiento de Ricardo Mella. México: Editores Mexicanos. S.A.

Carmona Badía, Xan (1990): El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manufacturas textiles (1750-1900). Barcelona: Ariel.

Carmona Badía, Xan e Jordi Nadal Oller (2005): El Empeño Industrial de Galicia. 250 años de historia. 1750-2000. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Castelao (1961): Sempre en Galiza. Buenos Aires: Edición “As Burgas”.

Cipolla, Carlo M. (1996): Conquistadores, pirati, mercatanti: la saga dell’argento spagnuolo. Bologna: Il Mulino.

Deane, Phyllis (1993): El estado y el sistema económico. Barcelona: Crítica.

Dhoquois, Guy (1991): Histoire de la pensée historique. París: Armand Colin.

Eiras Roel, Antonio (coord.) (2000): El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Fernández Prieto, Lourenzo e Xesús Giráldez Rivero (1991): “Principios del siglo XX”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Ferreira Priegue, Elisa (1991): “Las rutas del comercio medieval”, en Villares Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Ferro, Gaetano (1989): As navegações portuguesas no Atlántico e no Índico. Lisboa: Teorema.

Garrido, Emilio (2011): As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia. Santiago de Compostela: Fundación Luís Tilve.

González López, Emilio (1981): La Galicia de los Austrias. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Hobsbawm Eric (1994): The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914 -1991. London: Michael Joseph.

Hroch, Miroslav (1994): “An alternative Vision”, en Ernest Gellner, Encounters with Nationalism. Oxford: Blackwell. 1994.

Hroch, Miroslav (1995): “National Self-Determination from a Historical Perspective”, en Periwal Sukumar (ed.): Notions of Nationalism. Budapest: Central European University Press.

Marques, A. H. de Oliveira (1993): Hansa e Portugal na Idade Media. Lisboa: Editorial Presença.

Martínez Barreiro, Enrique (1981): La Coruña y el comercio colonial gallego en el siglo XVIII. Sada: Ediciós do Castro.

Nogueira Román, Camilo (1977): Población y desarrollo económico en Galicia. Santiago de Compostela: Sodiga.

Nogueira Román, Camilo (1980): “Evolución histórica e estrutura sectorial da economía industrial”, en Camilo Nogueira Román, Luís Soto Baño e Xan López Facal, O poder industrial en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Quintana, Xosé Ramón (1991): “Industria y Ferrocarril (S. XIX)”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Quintana Garrido, Xosé Ramón (1991): “Las industrias rurales”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Rodrigues, Jorge Nascimento e Tessaleno Devezas (2007): Pioneers of Globalization: Why the Portuguese surprised the World. Famaliçâo: Centro Atlântico.

Saavedra Álvarez, María del Carmen (1996): Galicia en el Camino de Flandres. Actividad militar, economía y sociedad en la España Noratlántica, 1556-1648. Sada: Ediciós do Castro.

Saavedra Fernández, Pegerto (1991): “Los comienzos de la Edad Moderna”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Skinner, Quentin (1979): The Foundation of the modern political thought. v. I: The Renaissance. Cambridge: University Press.

Trebilcock, Clive (1996): “The Industrialization of Modern Europe, 1750-1914”, en T.C.W. Blanning (ed.), The Oxford History of Modern Europe. Oxford: University Press.

Valcárcel, Marcos (1991): “La Segunda República”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Vicens Vives, Jaume (1968): Aproximación a la historia de España. Barcelona: Editorial Vicens Vives.

Vilar, Pierre (1978): Cataluña en la España moderna. Barcelona: Crítica.

Villares, Ramón (1984): A historia. Vigo: Editorial Galaxia.

Villares, Ramón (1991): “Hidalgos y campesinos”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Villares, Ramón e X. L. Díaz-Castroverde (1997): O conflito foral nos séculos XVII e XVIII. v. I. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Ourense: Caixa Ourense.

Wedgwood, C. V (1991): La Guerra dei Trent’anni. Milano: Arnaldo Mondadori Editore.