Suxeito estético, suxeito político (poesía e sabotaxe)

Descargas

Publicado

08-11-2011

Cómo citar

Casas, A. (2011) “Suxeito estético, suxeito político (poesía e sabotaxe)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (372), pp. 17–36. doi: 10.32766/brag.372.373.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Arturo Casas

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.372.373

Palabras clave:

Lois Pereiro, Jacques Rancière, Luzes de Galiza, subxectividade, hibridación, transdución, sabotaxe

Resumo

No discurso poético queda constituído un suxeito estético que se mostra ao través da experiencia e do xuízo desenvolvidos no poema, o cal incide como é lóxico na recepción comunicativa, na forma na que adoitamos ler ou escoitar poesía. A partir destas bases, analízase o xeito no que se vén lendo a produción poética de Lois Pereiro e postúlase asemade que a subxectividade construída polo autor nos seus textos atopa apoio en dúas características principais, entendíbeis como disposicións estético-políticas e á vez sentimentais. Primeiro, unha tensión saboteadora politicamente dirixida contra toda subxectividade e todo xuízo estético de propósito homoxeneizador. Segundo, consecuente co anterior, unha exploración poética —novamente política— de acusada marca tradutiva e hibridizante. O resultado discursivo é unha subxectividade crítica definida polo desexo de radicación fronteiriza.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Asensi Pérez, Manuel (2011): Crítica y sabotaje. Barcelona: Anthropos.

Bataille, Georges (1970): “La valeur d’usage de D.A.F. de Sade (1): Léttre ouverte à mes camarades actuels”. En Œuvres complètes, vol II: Écrits posthumes. Edición de Denis Hollier. París: Gallimard, 54-69.

Barthes, Roland (1989): Fragmentos de un discurso amoroso. Tradución ao castelán de Eduardo Molina. 7ª ed. México D.F.: Siglo Veintiuno Editores. Edición orixinal en francés, Fragments d’un discours amoreux (1977).

Butler, Judith (2001): Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción. Tradución ao castelán de Jacqueline Cruz. Madrid: Cátedra, Universitat de València e Instituto de la Mujer. Edición orixinal en inglés, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection (1997).

Butler, Judith (2002): “What Is Critique? An Essay on Foucault’s Virtue”. En David Ingram (ed.), The Political. Londres, Blackwell, 212-226.

Calveiro, Marcos (2011): Lois Pereiro. Náufrago do paraíso. Biografía e antoloxía. Vigo: Xerais.

Calvo, J. Luís, e Carlos Gegúndez López (2010): O negro leite da aurora. Viaxe á xeografía lírica de Lois Pereiro. Noia: Toxosoutos.

Cochón, Iris (2003): “Lois Pereiro”. En Arturo Casas (ed.), Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000. Lugo: Editorial TrisTram, 661-682.

Foucault, Michel (1990): “Qu’est-ce que la critique? (Critique et Aufklärung)”, Bulletin de la Société Française de Philosophie 84/2, 35-63.

González Fernández, Helena (2011): “Loia, o gzine underground entre a memoria básica o e o punk”. En Xosé Manuel Pereiro (ed.), Loia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 43-58.

Grupo Alea de Análise Poética (comp.) (2011): Lois Pereiro. Achegas críticas. 2ª ed. Acceso: 15/01/2012.

Kinnahan, Linda A. (2004): Lyric Interventions: Feminism, Experimental Poetry and Contemporary Discourse. Iowa City: University of Iowa Press.

Lopo, Antón (2011): A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro. Vigo: Galaxia.

Martínez, Iago (2011a): Lois Pereiro. Vida e obra. Vigo: Xerais.

Martínez, Iago (2011b): “Modesta proposición para ler politicamente a Lois Pereiro”. Xornal de Galicia, “Lois Pereiro. Suplemento das Letras Galegas”, 15 de maio, 20-21. Accesíbel en Grupo Alea de Análise Poética (comp.) (2011): 206-207.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (2003): “Do carácter transitivo da literatura e da plástica... (...E mais da cor nunha narrativa de Lois Pereiro)”. En Maria do Amparo Tavares Maleval e Francisco Salinas Portugal (orgs.), Estudos Galego-Brasileiros. Rio de Janeiro: H. P. Comunicação Editora, 295-326. Accesíbel en Grupo Alea de Análise Poética (comp.) (2011): 64-96.

Nogueira, María Xesús (2011): ‘Dicionario’ Lois Pereiro. Santa Comba: tresctres Editores.

Nogueira Pereira, María Xesús, e Anxo Tarrío Varela (eds.) (2011): Día das Letras Galegas 2011. Lois Pereiro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Patiño, Antón (2010): Lois Pereiro. Radiografía do abismo. Culleredo: Espiral Maior.

Patiño, Antón (2011): Lois Pereiro. Dicionario de sombras. Culleredo: Espiral Maior.

Pato, Chus (1997): “A praia do corazón de Mandelstam”. Dorna 23, 131-134. Accesíbel en Grupo Alea de Análise Poética (comp.) (2011): 28-32.

Pereiro, Lois (1992): Poemas 1981/1991. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Pereiro, Lois (1995): Poesía última de amor e enfermidade 1992-1995. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Pereiro, Lois (1997): Poemas para unha loia seguido de Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia. Edición de Xosé Manuel Pereiro. Limiares de Manuel Rivas e Manuel María. A Coruña: Espiral Maior.

Pereiro, Lois (2010): Conversa ultramarina. Edición de Hugo Martínez. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Pereiro, Lois (2011a): Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia e outros ensaios. Limiar de Xosé Manuel Pereiro. Vigo: Xerais.

Pereiro, Lois (2011b): Obra completa. Edición bilingüe. Barcelona: Xunta de Galicia e Libros del Silencio. Tradución ao castelán de Daniel Salgado. “Prólogo” (pp. 7-9) de Pere Gimferrer. “Introdución. El mundo que llamamos Lois” (pp. 11-21) de Xosé Manuel Pereiro.

Pereiro, Lois (2011c): Poesía completa. Edición de Ana Acuña. Vigo: Xerais.

Pereiro, Lois (2011d): Antoloxía poética. Edición, escolma e introdución de Daniel Salgado. Vigo: Galaxia.

Pereiro, Lois (2011e): Náufragos do paradiso. Insomnio. Limiar de Xosé Manuel Pereiro. Vigo: Galaxia.

Rancière, Jacques (1995): La Mésentente. Politique et philosophie. París: Galilée.

Rancière, Jacques (2008): Le Spectater émancipé. París: La Fabrique Éditions.

Rancière, Jacques (2009): El reparto de lo sensible. Estética y política. Tradución ao castelán de Cristóbal Durán et al. Santiago de Chile: LOM. Edición orixinal en francés, Le Partage du sensible (2000).

Regueira, Mario (2011): Lois Pereiro. Unha persecución. Ames: 2.0 Editora.

Rodríguez, Juan Carlos (2011): “Subjetivación y subjetividad en la cultura de hoy (notas sobre Foucault y Heidegger y otras cuestiones anexas)”. En Arturo Casas (ed.), Poesía y espacio público: condiciones, intervención, efectos. Dosier en Tropelías. Revista de Teoría de la literatura y Literatura comparada 18, 16-35.

Rodríguez Fernández, María Xesús (1999): Luzes de Galiza no sistema literário galego (1985-1995). Memoria de licenciatura inédita orientada polo Dr. Elias Torres Feijó. Universidade de Santiago de Compostela.

Salgado, Daniel (2011): “Todas as festas de mañá”. Xornal de Galicia, “Lois Pereiro. Suplemento das Letras Galegas”, 15 de maio, 21. Accesíbel en Grupo Alea de Análise Poética (comp.) (2011): 207.

Sarlo, Beatriz (2000): Siete ensayos sobre Walter Benjamin. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Seoane, Xavier (1994): Reto ou rendición (Unha aproximación aos presupostos teóricos e criativos da arte galega). Sada: Ediciós do Castro.

Sibilia, Paula (2009): La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Suquet Martínez, Mirta (2011): “Da topoloxía do corpo á utopía da escrita: Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995) de Lois Pereiro”. Revista de Poesía 1, 22-41. Acceso: 15/01/2012.