Delimitación semántica do concepto antropolóxico do xénero

Inés Veiga Mateos, Belén Poutón Reboredo, Tania de Dios Miguéns

Resumo


A oposición home/muller non reside unicamente na distinta natureza sexual dos corpos, senón que tamén implica a adopción de distintos roles na sociedade. Desde o mesmo momento en que nacemos, as persoas estamos expostas a un gran número de condicionantes e estereotipos que reflicten o que a sociedade espera de cada corpo. A diferenza da noción de sexo, empregada maioritariamente para aludir aos trazos biolóxicos, o concepto de xénero desenvolveuse no discurso feminista para designar o conxunto de paradigmas socioculturais que promovían a inferioridade da muller e a súa subordinación ao home. Neste artigo afóndase no significado do termo xénero e os novos sentidos que foi adquirindo co paso do tempo. Para iso, analízanse en primeiro lugar as definicións rexistradas para as voces sexo e xénero en diversos dicionarios xerais, co obxectivo de determinar se identifican satisfactoriamente cada unha das nocións aludidas. Seguidamente, estúdanse diversas unidades poliléxicas formadas a partir da palabra xénero a fin de comprobar se o significado que adquire nestas expresións coincide co especificado nos repertorios anteriores. Por último, expóñense as principais conclusións observadas neste estudo.

Palabras clave


xénero; sexo; feminismo; muller; patriarcado; heteronormatividade

Texto completo:

PDF

Citas


American Psychiatric Association (APA) (2013): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Association.

American Psychological Association (APA) (2011): Respuestas a sus preguntas. Sobre las personas trans, la identidad de género y la expresión de género. 2.ª ed. Washington, DC: American Psychological Association. Dispoñible en https://www.apa.org/topics/lgbt/brochure-personas-trans.pdf [29/07/2019].

Augé, Claude (dir.) (1922): Petit Larousse illustré. Nouveau dictionnaire encyclopédique. París: Larousse.

Beauvoir, Simone de (2008): O segundo sexo. Tomo I: Os feitos e os mitos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Bosch, Esperanza e Victoria A. Ferrer (2002): La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. Madrid: Cátedra.

Brooker, Chris (2010): Diccionario médico. México D.F.: El Manual Moderno.

Brown, George R. (2017): “Gender Dysphoria and Transsexualism”, en Robert S. Porter (ed.), MSD Manual. Professional Version. Kenilworth, NJ: Merck Sharp & Dohme Corp. Dispoñible en https://www.msdmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/sexuality,-gender-dysphoria,-and-paraphilias/gender-dysphoria-and-transsexualism [15/05/2019].

Butler, Judith (2006): Deshacer el género. Barcelona: Paidós.

Cambridge = Cambridge University Press (2019): Cambridge Dictionary [en liña]. Dispoñible en https://dictionary.cambridge.org/ [10/07/2019].

Castro, Olga e María Reimóndez (2013): Feminismos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Comisión Europea, Dirección Xeral de Emprego, Relacións Laborais e Asuntos Sociais (1998): 100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Luxemburgo: Oficina de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas. Dispoñible en https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7342d801-86cc-4f59-a71a-2ff7c0e04123/language-es [12/09/2019].

CORGA = Rojo, Guillermo e María Sol López Martínez (dirs.) (2019): Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) [3.1]. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Dispoñible en http://corpus.cirp.gal/corga/ [30/07/2019].

Currás Fernández, Celso e Agustín Dosil Maceira (dirs.) (1999): Diccionario de psicoloxía e educación. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

DGII = Ledo Cabido, Bieito (ed.) (2004): Dicionario de galego. Vigo: Ir Indo. Dispoñible en https://digalego.xunta.gal/gl [29/07/2019].

DIEC = Institut d’Estudis Catalans (2007): Diccionari de la llengua catalana. 2.ª ed. Barcelona: Edicions 62. Dispoñible en https://dlc.iec.cat/index.html [29/07/2019].

DLE = Real Academia Española e Asociación de Academias de la Lengua Española (2014): Diccionario de la lengua española. 23.ª edición, versión 23.2. Madrid: Real Academia Española. Dispoñible en http://dle.rae.es/ [29/07/2019].

DRAG = González González, Manuel (dir.) (2012-): Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. Dispoñible en https://academia.gal/dicionario [29/07/2019].

España (2004): Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, Boletín Oficial do Estado 313, suplemento 1, 172-202.

España (2007): Lei 3/2007, de 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral da mención relativa ao sexo das persoas, Boletín Oficial do Estado 65, suplemento 7, 1000-1002.

España (2007): Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, Boletín Oficial do Estado 71, suplemento 9, 1203-1234.

España (2015): Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Boletín Oficial do Estado 255, suplemento, 1-85.

Fernández Rodríguez, María (2011): “Sexo y género: dos conceptos interdependientes”, Mosaico: revista de psicoterapia familiar 49, 53-58.

Fernández Rodríguez, María, Patricia Guerra Mora, Mónica Díaz Méndez e Grupo GIDSEEN (2014): “La disforia de género en la infancia en las clasificaciones diagnósticas”, Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace. Revista Iberoamericana de Psicosomática 110, 25-35.

Jiménez Muñoz, Francisco Javier (2012): “Unas notas sobre el tratamiento jurídico-civil de la transexualidad en España”, Revista de Derecho UNED 11, 477-498.

Kranz, George S., Andreas Hahn, Ulrike Kaufmann et al. (2014): “White Matter Microstructure in Transsexuals and Controls Investigated by Diffusion Tensor Imaging”, Journal of Neuroscience 34(46), 15466-15475.

Larousse = Éditions Larousse (s.d.): Dictionnaire de français. Paris: Éditions Larousse. Dispoñible en https://larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue/ [27/09//2019].

López, Silvia (2019): Los cuerpos que importan en Judith Butler. Madrid: Dos Bigotes.

Masa Vázquez, Xosé M. (coord.) (1995): Vocabulario de matemáticas: (galego-castelán-inglés- portugués). Santiago de Compostela: Universidade.

Nacións Unidas, Asemblea Xeral (1979): Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Dispoñible en https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf [10/07/2019].

Navaza Blanco, Gonzalo (coord.) (2007): Dicionario Xerais Castelán-Galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Núñez Noriega, Guillermo, Patricia Ponce e Laura Woolfolk (2015): “La sexualidad en el desarrollo: hacia una visión inclusiva”, Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género 1(2), 56-81.

Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos (OACDH) (2014-): UN Free & Equal [web]. Dispoñible en https://www.unfe.org/ [26/07/2019].

Organización dos Estados Americanos (1994): Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Belém do Pará: Organización dos Estados Americanos. Dispoñible en http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf [16/05/2019].

Organización Mundial da Saúde (OMS) (2018): Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) [web]. Dispoñible en: https://icd.who.int/es/ [15/05/2019].

Oxford = Oxford University Press (2019): Lexico.com. English Dictionary [en liña]. Dispoñible en https://www.lexico.com/en [29/07/2019].

Pérez del Río, Teresa (2009): La discriminación por razón de género en el empleo y las condiciones de trabajo. Sevilla: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

Priberam = Priberam Informática (2008-2013): Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [en liña]. Dispoñible en https://dicionario.priberam.org/ [29/07/2019].

Real Academia Española (RAE) (1780): Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido á un tomo para su mas fácil uso. Madrid: Imprenta de D. Joaquín Ibarra.

Real Academia Española (RAE) (1884): Diccionario de la lengua castellana. 12.ª edición. Madrid: Imprenta de D. Gregorio Hernando.

Reyes Oliveros, Francisco e Constantino García González (dirs.) (2002): Diccionario galego de termos médicos. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Rodríguez Río, Xusto A. (coord.) (2008): Vocabulario de medicina (galego-español-inglés-portugués). Santiago de Compostela: Universidade.

Sigusch, Volkmar (1991): “Die Transsexuellen und unser nosomorpher Blick”, Zeitschrift für Sexualforschung 4, 225-256 e 309-343.

Terreros y Pando, Esteban de (1787): Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes de las tres lenguas francesa, latina e italiana. Vol. 2. Madrid: Viuda de Ibarra, hijos y compañía.

TILG = Santamarina, Antón (dir.) (2003-2018): Tesouro Informatizado da Lingua Galega (versión 4.1). Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Dispoñible en https://ilg.usc.es/TILG/gl [22/04/2019].

Treccani = Istituto della Enciclopedia Italiana (s.d.): Vocabolario Treccani [en liña]. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana. Dispoñible en http://www.treccani.it/vocabolario/ [29/07/2019].

Trésor = Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) – Centre national de la recherche scientifique (CNRS) e Université de Lorraine (1994-): Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) [en liña]. Nancy: Université de Lorraine. Dispoñible en http://atilf.atilf.fr/ [31/07/2019].

Universidade de Santiago de Compostela e Servizo de Normalización Lingüística (s.d.): bUSCatermos [web]. Santiago de Compostela: Universidade. Dispoñible en https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/index.htm [23/04/2019].

Villanueva Alfonso, Rafael (dir.) (1999): Diccionario Mosby de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. Madrid: Hancourt.

Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (2016): Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Dispoñible en https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno_1.pdf [12/07/2019].

Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Igualdade e Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos (2019): Informe de impacto de xénero. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Dispoñible en http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos/2019/DE/INF_IM_XEN.PDF [03/09/2019].
Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega