Necesidade da revisión do léxico galego da educación física e o deporte

José Ignacio Salgado López

Resumo


No presente traballo repásase a situación do léxico galego específico da Educación Física (EF) e do deporte, ao tempo que se realiza unha crítica das diferentes propostas xurdidas sobre o tema. Reflexiónase ademais sobre as posibilidades do uso do galego como lingua científica no campo da Ciencia da Motricidade Humana. Detémonos especialmente no léxico referido á EF, apenas desenvolvido, o que xera problemas para o seu uso normalizado dentro do ámbito escolar. Finalmente avogamos pola necesidade da elaboración sistematizada de vocabularios deste campo léxico que faciliten o labor aos profesionais que queiran desenvolver o seu traballo no noso idioma, ámbito no que se torna fundamental a colaboración entre lingüistas e técnicos especialistas neste campo.terminoloxía, deporte, educación física.

Palabras clave


terminoloxía; deporte; educación física

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 247
  • PDF: 86

Citas


Álvarez Villar, Noemí (2007): “Léxico deportivo en lingua galega: os préstamos no fútbol”, Interlingüística 17, 130-139.

Álvarez Villar, Noemí et al. (2010): Vocabulario: no meu mar, na miña lingua. Rianxo: IES Félix Muriel.

Cagigal, José María (1985): Deporte, espectáculo y acción. Barcelona: Aula Abierta Salvat.

Célestin, Tina e Xavier Darras (coords) (2012): Vocabulaire palatin du vélo. Québec: Office québécois de la langue française. Dispoñible en https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/panlatin_velo2012.pdf [15/07/2014].

Comissom Lingüística da Associaçom de Estudos Galegos (2016a): Dicionário galego do basquetebol. [Ferrol]: Associaçom de Estudos Galegos. Dispoñible en https://issuu.com/aestudosgalegos/docs/dic_basquetebol [19/03/18].

Comissom Lingüística da Associaçom de Estudos Galegos (2016b): Dicionário Galego do Futebol. [Ferrol]: Associaçom de Estudos Galegos. Dispoñible en https://issuu.com/aestudosgalegos/docs/dgdf_2ed?embed_cta=download&embed_context=embed&embed_domain=www.aeg.gal&embed_id=23037304%252F32929243 [19/03/18].

Comissom Lingüística da AGAL (2015): Dicionário galego do futebol. Santiago de Compostela: Associaçom Galega da lingua. Dispoñible en http://www.agal-gz.org/corporativo/images/stories/pdf/dicgalfut.pdf [19/03/18].

DRAG = González González, Manuel (dir.) (2012-): Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. Dispoñible en https://academia.gal/dicionario [19/03/2018].

Fernández Salgado, Benigno (1988a): “Vocabulario galego do futbol”, Educación en Galicia 0, 20-22.

Fernández Salgado, Benigno (1988b): “Xogando ó basquet. Vocabulario galego-castelán-francés de baloncesto”, Educación en Galicia 2, 19.

Galego.org. (2001): Terminoloxía de fútbol. http://galego.org/vocabularios/futbol.html [10/07/2014].

Garrido, Carlos (2011): Manual de galego científico. Ourense: Através Editora.

Herrero, H. (2002): “Por la educación hacia la revolución: La contribución de la Educación Física a la construcción del imaginario social del franquismo”, Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 2 (4), 21-36. Dispoñible en https://repositorio.uam.es/handle/10486/3794?show=full [22/07/2014].

Ledo Cabido, Bieito (ed.) (2004): Digalego. Dicionário de Galego. Vigo: IrIndo; Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Dispoñible en https://digalego.xunta.gal/gl [consultado o 19/03/2018].

Mosquera Escudero, Laura e Sebastián Selas Díez (2008): Educación Física 4ºESO. A Coruña: Galinova Editorial.

Novo Folgueira, Paulino (1988): Vocabulario elemental dos deportes. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Novo Folgueira, Paulino (1998): Vocabulario do deporte. Santiago de Compostela: Lea.

Pérez Froiz, Salvador (2006): Profesionaliza a túa lingua. Deportes. A Coruña: Universidade da Coruña.

Real Academia Española (2001): Diccionario de la lengua española. 22ª edición. Madrid: Espasa. Dispoñible en http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae [10/07/2014].

Santamarina, Antón (dir.) (2006-2013): Dicionario de dicionarios. Corpus lexicográfico da lingua galega. Vigo: Instituto da Lingua Galega / Universidade. Dispoñible en http://sli.uvigo.es/DdD/ [10/07/2014].

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo da Normalización Lingüística (2014a): bUSCatermos [web]. Santiago de Compostela: Universidade. Dispoñible en https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/index.htm [10/07/2014].

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo da Normalización Lingüística (2014b): “Os idiomas nas teses de 2018”, O Cartafol Dixital 28/II/2019. Dispoñible en http://ocartafol.usc.gal/cartafol/contidos/novas/novas_0332.html [01/10/2019].

Vázquez Morandeira, Gerardo (2012): A prensa deportiva en Galicia. Historia, modelos e tipoloxía (1909-2009). Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento. Dispoñible en http://hdl.handle.net/10347/6261 [08/07/2014].

Xunta de Galicia (1983): “Lei 3/1983 de Normalización Lingüística”, Diario oficial de Galicia 84 [14/VII/1983].
Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega