Nº 364 (2003)

Avilés de Taramancos

O número 364 do Boletín da Real Academia Galega chega á súa cita anual nesta nova etapa da publicación académica coa sinxela aspiración de reflectir a súa vontade de estar presente na vida intelectual e cultural de Galicia.

Seguindo a liña marcada polo número 361, que inicia a que podemos denominar terceira etapa da publicación, despois dun longo silencio de vinte anos, a primeira parte da publicación está dedicada ó poeta Antón Avilés de Taramancos. Son un total de nove traballos que abordan a obra do poeta de Noia desde distintos ángulos e perspectivas, conscientes de que esta diversidade, froito da radical liberdade de cada autor, é unha garantía da pluralidade coa que nos debemos achegar ós temas culturais e humanísticos.

Os devanditos estudios, de Alonso Girgado, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, X. L. Axeitos, Antón Capelán, Xavier Carro, Xavier Castro Rodríguez, Miguel Anxo Fernán Vello (quen, ademais, nos cedeu xenerosamente a fotografía do autor que figura na tapa da revista), Ramiro Fonte e Anxo Tarrío, tracexan unha biografía intelectual de Avilés recorrendo os espacios sentimentais que teñen acollida na obra diversa do autor de Noia.

A segunda parte do Boletín da Real Academia Galega recolle as intervencións que na honra de Avilés de Taramancos pronunciaron os académicos Salvador García-Bodaño, Luz Pozo e Xohana Torres no solemne acto académico celebrado en Noia o día 17 de maio do 2003. Coidamos que unha institución case centenaria ten tamén o deber de coidar un xénero, a oratoria, que foi moitas veces canle expresiva dos nosos anceios históricos e que está hoxe en tan degradado estado.

Os tamén académicos Alonso Montero e Rosario Álvarez xunto con Xosé Luís Rodríguez Montederramo son os encargados do terceiro apartado deste número, dedicado a traballos de investigación e estudio, enlazando deste xeito cunha sección histórica do noso Boletín.

Rematan os contidos desta entrega co apartado Vida Oficial da RAG, continuador da chamada Sección oficial que desde o primeiro número, do xa afastado 1906, reflicte os traballos e os días da institución. Como subsección desta última parte, as necrolóxicas de Carlos Casares e Camilo José Cela, a cargo, respectivamente, de Manuel Rodríguez Álvarez e Alonso Montero.

Pretendemos, en definitiva, con este número reafirmar a nosa vocación de presencia social en pro do diálogo cultural, sabedores de que somos depositarios dunha profunda tradición que soamente poderemos manter viva con esforzo e traballo.

A insatisfacción e a busca, non a complacencia, son o mellor acicate no traballo de cada día porque aprendemos en Virxilio unha verdade sempre nova: nihil est a mortalibus sine magna labore.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Nas moradías poéticas de Avilés de Taramancos (Dos poemas de Tapal a Cantos Caucanos)
Luís Alonso Girgado
PDF
7 - 20
A poesía de Antón Avilés de Taramancos: memoria da vida
Xosé María Álvarez Cáccamo
PDF
21 - 26
A arquitectura poética na obra de Avilés de Taramancos
Xosé Luís Axeitos
PDF
27 - 40
Da saudade revertida: a realidade americana na obra de Avilés de Taramancos
Antón Capelán
PDF
41 - 137
A poética ascensional no primeiro Avilés
Xavier Carro
PDF
139 - 153
Avilés de Taramancos nalgunhas publicacións periódicas, revistas e xornais
Xavier Castro Rodríguez
PDF
155 - 164
Antón Avilés de Taramancos: a saudade dividida
Miguel Anxo Fernán-Vello
PDF
165 - 173
Un romántico de futuro. (Mitos de artista na lírica de Avilés de Taramancos)
Ramiro Fonte
PDF
175 - 183
Lendo Nova crónica das Indias e outras prosas de Avilés de Taramancos
Anxo Tarrío Varela
PDF
185 - 201

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Vida e narración en Avilés de Taramancos
Salvador García-Bodaño Zunzunegui
PDF
205 - 214
As aves libertarias
Luz Pozo Garza
PDF
215 - 218
As navegacións oceánicas de Xosé Antón Avilés Vinagre
Xohana Torres
PDF
219 - 223

Traballos de investigación e estudo

Isidoro Millán: letras clásicas, letras galegas
Xesús Alonso Montero
PDF
227 - 248
Escrita poética en galego a fins do século XVI: a "Canción galega en loor de don Diego das Mariñas Parragués"
Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Rodríguez Montederramo
PDF
249 - 305

Vida oficial

Vida oficial da RAG
Real Academia Galega
PDF
309 - 345