Arredor do pergamiño Vindel. Fondos significativos na biblioteca da RAG

Ana María Menéndez Rodríguez

Resumo


O obxetivo deste traballo é dar a coñecer aos investigadores un conxunto de obras que posúe a Biblioteca da Real Academia Galega arredor do Pergamiño Vindel, expostas na sede da institución en 2018 con motivo do Día Internacional do Libro, para incentivar a súa consulta e servir de base a futuros traballos de investigación.

 

Data de envío: 02/10/2020          Data de aceptación: 25/03/2021


Palabras clave


Martin Codax; Cantigas; Pergamiño Vindel; lírica profana galego-portuguesa; música profana galego-portuguesa; Real Academia Galega

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Codax, M. (1915). Las siete canciones de amor: poema musical del siglo XII [sic]. Madrid: [s.n.] (Imp. de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos).

Codax, M. (1998). Cantigas. Vigo: Galaxia. Edición de H. Monteagudo.

Oviedo Arce, E. (191?). El genuíno “Martín Codax”, juglar gallego del siglo XIII según un apógrafo trecentista de su “cancionero”. Coruña: [s.n.] (Lit. e Imp. Roel).

Vasconcelos, C. Michaëlis de (1915). A propósito de Martim Codax e das suas cantigas de amor. Revista de Filología Española, II, 258-273.




DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.800


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega