Solitude e fascínio

Margarita Ledo Andión

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Barthes, R. (1995). Fragmentos de um discurso amoroso. Lisboa: Edições 70.

Blanchot, M. (1955). L’espace littéraire. Paris: Gallimard.

Carvalho Calero, R. (1986). Feminismo e galeguismo. La Voz de Galicia 18/II/1986.

Carvalho Calero, R. (1989). Estudos e ensaios sobre literatura galega. Sada: Ediciós do Castro.

Carvalho Calero, R. (2019). Beleza, verdade. Santiago de Compostela: Chan da Pólvora. Escolma poética de P. Pallarés.

Carvalho Calero, R. (2019). Feminismo e galeguismo. En: Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación. Santiago de Compostela: Laiovento, 253-254. Edición de M. P. García Negro.

Chateaubriand, F.-R. (2008). Amor y vejez. Barcelona: Acantilado. Traducción de J. R. Monreal.

Rodríguez Fer, C. (1990). O cine na obra de Carballo Calero. A Trabe de Ouro, 2, 279-285.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado Mayor, F., (1986). Conversas em Compostela com Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.796


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega