Poesía e ficcións do eu

Pilar Pallarés

Resumo


Partindo do contraste entre as reflexións de Carvalho Calero sobre a poesía como catarse, cun forte compoñente pulsional na xénese, e o carácter marcadamente intelectualizado, arquetípico e simbólico da que el compuxo, trátase de facer un percorrido polos seus poemarios na procura dos materiais procedentes do vivencial e de analisar algunha das estratexias de “elusión” e ficcionalización do eu: as máscaras do suxeito lírico, o discurso irónico, o mito.

 

Data de envío: 05/10/2020          Data de aceptación: 11/03/2021


Palabras clave


Ricardo Carvalho Calero; poesía

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Blanco, C. (2020). Conversas con Ricardo Carballo Calero. 2ª. ed. Vigo: Galaxia.

Carson, A. (2019). La belleza del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos. Barcelona: Lumen.

Carrère, E. (2020). Yoga. Barcelona: Anagrama.

Carballo Calero, R. (1931). Vieiros. A Coruña: Nós.

Carballo Calero R. (1934). O silenzo axionllado (1931-1934). Santiago de Compostela: Nós.

Carvalho Calero, R. (1980). Pretérito imperfeito (1927-1961). Sada: Ediciós do Castro.

Carvalho Calero, R. (1982). Futuro condicional (1961-1980). Sada: Ediciós do Castro.

Carvalho Calero, R. (1984). Narrativa completa. Sada: Ediciós do Castro.

Carvalho Calero, R. (1986). Cantigas de amigo e outros poemas, 1980-1985. A Coruña: Associaçom Galega da Língua.

Carvalho Calero, R. (1990). Reticências... (1986-1989). Sada: Ediciós do Castro.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado Mayor, F. (1986). Conversas en Compostela con Carballo Calero. Barcelona: Sotelo Blanco.

Jankelevitch, W. (1982). La ironía. Madrid: Taurus.

Marco, A. (1992). Foula e ronsel. Os anos xuvenis de Carvalho Calero (1910-1941). Lugo: Fundación Caixa Galicia.

Quiroga, C. (2020). Verdadeiro poeta foi −ou a poesia é demasiado séria. En: F. Cidrás, ed. Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 117-145.

Salinas Portugal, F. (2020). Voz e silencio. Entrevista con Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Laiovento.

Villanueva, D. (2020). Scórpio, autoficción contra posliteratura. En: F. Cidrás, ed. Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 147-166.




DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.790


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega