Manuel María e Euskal Herria

Xosé Estévez

Resumo


Este estudo pretende analizar a estrita relación que mantivo Manuel María con Euskal Herria, cos seus escritores, cos Centros e Asociacións galegas, espalladas ao longo da terra vasca dun xeito desinteresado e en virtude do seu compromiso solidario social e nacional, especialmente sensible no problema da emigración.


Palabras clave


Manuel María; Euskal Herria; emigración; Centros galegos; Asociacións galegas; Camiño, nostalxia; Gabriel Aresti; Francis Jammes; Jon Mirande; Josean Artxe; Koldo Izagirre; Xosé Andrés López; Andoni Vázquez Tierra

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 131
  • PDF: 7

Citas


Aresti, Gabriel e Manuel María (2007): Galegos en Bizkaia. Galiziarrak Bizkaian. [Santiago de Compostela]: Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza. Edición de Xurxo Martínez Crespo e Raúl Río Díaz.

Arquivo do autor, Oiartzun (Gipuzkoa).

Cabana, Darío Xohán e Amelia Outeiro (2016): Manuel María. Antoloxía poética. Vigo: Galaxia.

Díaz Núñez, Celia (1995): “Manuel María. O reencontro coas orixes”, en Voces da Terra. Quiroga e os seus escritores. Quiroga: Concello, 117-136.

Caño, Xosé Manuel del (1989): Conversas con Manuel María. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Estévez, Xosé (1986): “Limiar”, en Manuel María, Ritual para unha tribo capital de concello. Ourense: Follas Secas.

Estévez, Xosé (1995): “O concepto de Terra no Terra Chá”, en Xiz 1995: 61-69.

Estévez, Xosé (2001): “A fidelidade no espello”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 133-140.

Estévez, Xosé (2005a): “Manuel María: poeta nacional e estrela sempre nova”, Estadea 3, 10-19.

Estévez, Xosé (2005b): “Limiar”, en Manuel María: Antoloxía homenaxe. Lasarte-Oria: Casa de Galicia en Gipuzkoa / Fato Cultural Galego Daniel Castelao.

Estévez, Xosé (2009): “Manuel María: a amizade mellor que o ouro”, en Pilar García Negro e Diego Pardo Amado (eds.), Manuel María: Literatura e nación. Actas do Congreso (A Coruña, 3-5 de Novembro de 2005). A Coruña: Universidade, 75-89.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2007a): Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María. Lugo: Fundación Caixa Galicia.

García, Xosé Lois (1994): Lectura e itinerario posíbel polo Terra Chá de Manuel María. Lugo: Deputación provincial.

García, Xosé Lois (1995): “Aportacións para un vocabulario da flora e da fauna no Terra Chá, de Manuel María”, en Xiz 1995: 95-140.

García, Xosé Lois (2001): “A arquitectura na poesía de Manuel María”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 225-249.

Gualter Póvoas [Francisco J. Velozo] (1988): “A «filosofia galega» e a poesía de Manuel María”, Boletim de Trabalhos Históricos 39, 221-253.

Hortas Vilanova, Manuel [Manuel María ] (1979): “Os vasco-navarros”, A Nosa Terra 84, 17.

Hortas Vilanova, Manuel (1982): “Breve viaxe a Euskadi”, A Nosa Terra 188, 22.

Hortas Vilanova, Manuel (1986): “Lembranza de Gabriel Aresti”, A Nosa Terra 296, 19.

Hortas Vilanova, Manuel (1987): “Viaxe ao Cantábrico”, A Nosa Terra 307, 19.

Hortas Vilanova, Manuel (1988): “O país de Francis Jammes”, A Nosa Terra 351, 22.

Hortas Vilanova, Manuel (1990): Andando a Terra 1977-1987. Vigo: A Nosa Terra. Edición de Pilar García Negro e Miguel Mato Fondo.

López Foxo, Manuel (1985): “A luz ressuscitada, de Manuel María”, Mundaiz 29, 69-76.

López Foxo, Manuel (1989): “O Val de Quiroga en sonetos de Manuel María”, El Progreso 8/II/1989.

López Foxo, Manuel (1998): “A contribución de Manuel María á renovación da palabra poética dos setenta”, A Nosa Terra 842, 26.

López Foxo, Manuel (2001): “Aproximación á súa obra poética”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 373-387.

López Foxo, Manuel (2010): Sobre a poesía última de Manuel María (1976-1995). Bertamiráns: Laiovento.

López González, Xosé Andrés (1990): Onde o vento leva un soño de carpazas. Barakaldo: Asociación cultural Rosalía de Castro.

López González, Xosé Andrés (1989): “Limiar”, en Manuel María, Saturno. Barakaldo: Asociación cultural Rosalía de Castro.

Losada, Basilio (1972): “Manuel María”, en Poetas gallegos contemporáneos. Barcelona: Seix Barral, 335-339.

Manuel María (2001a): Obra poética completa I (1950-1979). A Coruña: Espiral Maior.

Manuel María (2001b): Obra poética completa II (1991-2000). A Coruña: Espiral Maior.

Mato Fondo, Miguel A. (2011): Señardade da luz (a obra poética de Manuel María). A Coruña: Asociación cultural Alexandre Bóveda.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (1984): “Manuel María”, en De Pondal a Novoneyra. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 279-281.

Queixas Zas, Mercedes (2016): Labrego con algo de poeta: biografía de Manuel María. Vigo: Galaxia.

Redacción (1989): “Manuel María e Xosé Tejelo únense en Sonetos ao Val de Quiroga”, El Correo Gallego 18/II/1989.

Redacción (1990): “Manuel María Fernández Teixeiro”, O Xistral 11, 5.

Río Díaz, Raúl (2001): “O poeta da Terra Cha en Euskal Herria”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 593-601.

Rodríguez Porto, Ramón (1989): “O paisaxismo poético dos Sonetos ao Val de Quiroga”, La Voz de Galicia 9/IV/1989.

Torres Gómez, Camilo (ed.) (1980): Manuel María. Versos de trinta outonos. Escolma: 1950-1979. Santiago de Compostela: Edicións Xistral.

Torres Gómez, Camilo (2000): Manuel María: poesía, traballo lingüístico e traballo cultural. A Coruña: Universidade. Tese de doutoramento.

Torres Gómez, Camilo (2001): Manuel María: os traballo e os días. Santiago de Compostela: Laiovento.

Torres Gómez, Camilo (2002): Bibliografía de Manuel María. Lugo: Fundación Manuel María.

Trapero Pardo, Xosé (1989): “Tierras de Quiroga en sonetos de Manuel María”, El Progreso 8/II/1989.

Vázquez Cuesta, Pilar (2001): “A miña amizade con Manuel María e tamén con Saleta”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 159-172.

Vázquez Tierra, Antonio (1995): O fume das cinsas. Barakaldo: Asociación cultural Rosalía de Castro.

Vilavedra Fernández, Dolores (1999): Historia da Literatura Galega. Vigo: Galaxia. Xiz, Xulio (dir.) (1995): Manuel María da Terra Chá. Lugo: Citania de Publicacións.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega