O etnógrafo Xosé Fernando Filgueira Valverde

Xosé Manuel González Reboredo

Resumo


O obxectivo deste escrito é presentar algúns exemplos de contribucións etnográficas ou folklóricas realizadas por Xosé Fernando Filgueira Valverde, un importante polígrafo galego. Membro do Seminario de Estudos Galegos (1923-1936), profesor e director do Museo de Pontevedra (1942-1996), escribiu sobre festas de contido etnográfico como a dos Maios ou a do Corpus Christi. Mais tamén publicou numerosos artigos breves recollidos en libros co título xenérico de Adral, moitos deles de carácter etnográfico.


Palabras clave


Etnografía; Folklore; festa; Maios; Corpus; romaría; patrimonio etnográfico

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 128
  • PDF: 7

Citas


Belmont, Nicole (1974): Arnold Van Gennep. Le créateur de l’ethnographie française. Paris: Payot.

Brunvand, Jan Harold (2005 [1999]): El fabuloso libro de las leyendas urbanas. Barcelona: Alba Editorial.

Caro Baroja, Julio (1965): El Carnaval. Madrid: Taurus.

Costa Vázquez, Luís (2008): “A danza de espadas no Corpus de Redondela”, en Benxamín Vázquez (coord.), Tempos de festa en Galicia. A Coruña: Fundación Caixa Galicia, t. II, 40-43.

Fernández Paz, Esther (2012): “Patrimonio etnológico, ¿recurso socioeconómico o instrumento sociopolítico? El caso de los Astilleros Nereo de Málaga”, en Iñaki Arrieta Urtizberea (ed.): Museos y turismo. Expectativas y realidades. Bilbao: Universidad del País Vasco, 121-139.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1927): “A festa dos Maios”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos I, 141-203.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1946): Archivo de Mareantes. Pontevedra: Museo de Pontevedra.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1975): “El Corpus viejo de Pontevedra”, El Museo de Pontevedra XXIX, 259-391.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1981): “O feiral da Golada”, en Segundo Adral. Sada: Ediciós do Castro, 250-252.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1984): “Do camiño e da romaxe”, en Terceiro Adral. Sada: Ediciós do Castro, 179-191.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1989): “Os «Maios» da Coruña”, en V-Adral. Sada: Ediciós do Castro, 111-114.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1990): “Os «choqueiros», do Antroido ó Corpus”, en VI Adral. Sada: Ediciós do Castro, 92-95.

Fuentes Alende, José (1992): “El Museo de Pontevedra y la Antropología Cultural. Los concursos escolares”, El Museo de Pontevedra XLVI, 573-593.

González Pérez, Clodio (1989): A festa dos Maios en Galicia. Pontevedra: Deputación Provincial.

González Pérez, Clodio (1989b): A festa dos Maios. Vigo: Ir Indo.

González Pérez, Clodio (1993): A Coca e o mito do dragón. Vigo: Ir Indo.

González Pérez, Clodio (2008): “A festa da Coca en Redondela e a do Corpus en Ponteareas”, en Benxamín Vázquez (coord.), Tempos de festa en Galicia. A Coruña: Fundación Caixa Galicia, t. II, 29-39.

González Reboredo, Xosé Manuel (1996): “O home e o erudito”, en Primeiro Nadal sen Filgueira: A Coruña: Hércules de Ediciones, 59 e ss.

González Reboredo, Xosé Manuel (1997): “Achegamento á obra etnográfica de D. Xosé Filgueira Valverde”, en Actas do III congreso de Historia da Antropoloxía e Antropoloxía Aplicada. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, t. I, 19-33.

González Reboredo, Xosé Manuel (1997b.): “Do nacemento do Folklore ós nosos días”, en Galicia. Antropoloxía. A Coruña: Hércules de Ediciones, t. 29, 37-72.

González Reboredo, Xosé Manuel (1998): “Novo achegamento á obra de don Xosé Filgueira Valverde: Pontevedra e o mar”, en Francisco Calo Lourido (coord.), Antropoloxía mariñeira. Actas do simposio internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 15-28.

González Reboredo, Xosé Manuel (2004): “Do folklore rural ao neofolklore urbano”, en Mª Isabel Longueira Mira (dir.), V Xornadas internacionais de cultura tradicional. Homenaxe a Xaquín Lorenzo. Lira: Asociación Canle de Lira, 7-20.

González Reboredo, Xosé Manuel (2005): “Os contos en contextos”, en Xosé Manuel González Reboredo (ed.), Galicia de conto. A Coruña: Hércules de Ediciones, 38 e ss.

Lévi-Strauss, Claude (1968): Antropología estructural. Buenos Aires: Eudeba. (2ª ed.).

Mariño Ferro, Xosé Ramón (1992): “ A Coca e o dragón: introducción á zooloxía fantástica”, en Actas do I congreso internacional da cultura galega. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 289-292.

Mariño Ferro, Xosé Ramón e Xosé Manuel González Reboredo (2010): Diccionario de Etnografía e Antropoloxía de Galicia. Vigo: Nigratrea.

Ortí, Antonio e Josep Sampere (2000): Leyendas urbanas en España. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.

Risco, Vicente (1994 [1962]): Obras completas. Vigo: Galaxia, t. 3.

Seminario de Estudos Galegos (1934): Dez cursos de traballo. 1923-1934. Santiago de Compostela: O Seminario.

Sampedro y Folgar, Casto (2007 [1982]): Cancionero musical de Galicia. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Sánchez Carretero, Cristina e Dorothy Noyes (eds.) (2000): “Performance”, arte verbal y comunicación. Nuevas perspectivas en los estudios de folklore y cultura popular en USA. Oiartzun (Gipuzkoa): Sendoa Editorial.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (1997): “Procesos de patrimonialización en Galicia”, en Galicia. Antropoloxía. A Coruña: Hércules de Ediciones, t. 29, 381-471.

Valle Pérez, José Carlos (1994): “Filgueira Valverde, José Fernando”, en Carmen Ortiz García e Luis Ángel Sánchez Gómez (eds.), Diccionario Histórico de la Antropología Española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega