O ensino na Pontevedra de Filgueira Valverde

Xermán Manuel Torres de Aboal

Resumo


Xosé Filgueira Valverde foi un profesor e director escolar en Pontevedra (1928-1935; 1939-1976), preocupado pola educación do seu alumnado e pola súa vida cultural. A educación é para el unha educación integral e total; todo educa: unha cidade educadora e unha educación social cun enfoque humanista e para conseguir o ben común.


Palabras clave


educación; profesor; humanismo; familia; cultura; erudición

Texto completo:

PDF

Citas


Alonso Montero, Xesús (2015): Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Alonso Montero, Xesús (2015b): Xosé Filgueira Valverde. O intelectual, o galeguista, o profesor, o investigador. Vigo: Ir Indo.

Blas, Ceferino de (2015): Filgueira Valverde y Faro de Vigo. El hombre que más sabía de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

Castelo Tettamancy, M.ª Carmen [et al.] ( 1997): O Instituto de Pontevedra. Século e medio de historia, 1845-1995. Pontevedra: Deputación provincial.

Cochón, Luís e Laura Mariño Taibo (eds.) (2015): Filgueira Valverde homenaxe: “Quíxose con primor e feitura”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Ferro Ruibal, Xesús (ed.) (2015): Xosé Filgueira Valverde: o noso Adral. Antoloxía de artigos publicados en La Voz de Galicia. A Coruña: La Voz de Galicia.

Filgueira Valverde, Xosé (1936): La Cantiga CIII. Noción del tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval. Santiago de Compostela: Universidad / Instituto de Estudios Regionales.

Filgueira Valverde, Xosé (1958): Camoens. Barcelona: Labor.

Filgueira Valverde, Xosé (1981): Ideas y sistema de la Historia de fray Martín Sarmiento. Pontevedra: Real Academia de la Historia.

Filgueira Valverde, Xosé (1992): VII-Adral. A Coruña: Ediciós do Castro.

Fortes Bouzán, Xosé (1993): Historia de la ciudad de Pontevedra. A Coruña: La Voz de Galicia.

García Alén, Alfredo (1974): “Filgueira Valverde, Xosé Fernando”, en Gran Enciclopedia Gallega. Xixón: Silverio Cañada Editor, vol. XIII, 35-37.

Iglesia Santos, E. A. de la (1930): Memoria del curso académico de 1928 a 1929. Pontevedra: Instituto Nacional de 2ª Enseñanza.

Isorna, José (1999): “Relaciones biográficas e históricas del profesor José F. Filgueira Valverde con la orden franciscana”, Museo de Pontevedra LI, 151-177.

Landín Carrasco, Amancio (2002): Figuras con mi pueblo al fondo. Pontevedra: Diputación provincial.

Landín Carrasco, Rafael (1986): “El año jubilar de Filgueira Valverde”, en Pontevedra de aquella. Pontevedra: Diputación provincial, [181]-183.

López Torre, Rafael (2015): Filgueira Valverde. Crónica de una alcaldía (1959-1968). Pontevedra: Faro de Vigo.

Núñez Búa, Xosé (1971): Revoeira: homes, feitos, verbas. Montevideo: Patronato da Cultura Galega.

Rei Núñez, Luís (1990): Oficio de escribir. A Coruña: Ediciós do Castro.

Valle Pérez, Xosé Carlos (ed.) (2007): Xosé Filgueira Valverde. 1906-1996. Un século de Galicia. Pontevedra: Museo de Pontevedra.

Recursos en liña

Ferro Ruibal, Xesús (2015): “Xosé Filgueira Valverde”, en http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/20150318_biografia-xfv.pdf [Consultada o 27/VIII/2015].

Fundación Filgueira Valverde (2015): www.filgueiravalverde.gal. [Consultada 11/II/2016].

Museo de Pontevedra (2004-2013): “Xosé Filgueira Valverde”, en http://www.museo.depo.es/persoeiros/filgueira.valverde/ga.99000500.html [Consultada: 18/X/2015].

Real Academia Galega (2015): “Xosé Filgueira Valverde”, en http://academia.gal/figuras-homenaxeadas/-/journal_content/56_INSTANCE_8klA/10157/406684[Consultada: 18/X/2015].

Torres de Aboal, Xermán Manuel (2008-2016): Filgueira Valverde, un sabio na corte do Teucro. www.filgueiravalverde.blogspot.com.es [Consultado 11/II/2016].
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega