Lingua literaria e galego popular en Díaz Castro

Xosé Luís Regueira

Texto completo:

PDF

Citas


ALGa 1995 = García, Constantino et alii (1995): Atlas Lingüístico Galego. Volume II: Morfoloxía non verbal. A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza.

ALGa 1999 = García, Constantino et alii (1999): Atlas Lingüístico Galego. Vol. III: Fonética. A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Díaz Castro, Xosé María (2014a): Nimbos. Vigo: Galaxia. 3ª edición. Limiar e edición de Luís González Tosar.

Díaz Castro, Xosé María (2014b): Epistolario. Vigo: Galaxia. Edición de Armando Requeixo. Fernández del Riego, Francisco (1955): Escolma de poesía galega. Vol. 4: Os contemporáneos. Vigo: Galaxia.

Fernández Rei, Francisco (1990): Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

González Tosar, Luís (2014): “Crónica dun deslumbramento”, en Xosé María Díaz Castro, Nimbos. Vigo: Galaxia, 9-21.

Regueira Fernández, Xosé Luís (1987): “O galego de Nimbos”, en Homenaxe a Xosé María Díaz Castro. Guitiriz: Asociación Cultural Xermolos, 85-102.

Risco, Vicente (1934): Mitteleuropa. Impresiós d’unha viaxe. Santiago de Compostela: Nós.

TILG = Santamarina, Antón (coord.): Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. http://ilg.usc.es/TILG/. Última consulta: abril 2015.

Villar, Miro (2014): “Unha lectura crítica de Nimbos no centenario de Xosé María Díaz Castro”, As crebas 19/II/2014 (bitácora de Miro Villar, ttp://crebas.blogaliza.org/2014/02/19/unha-lectura-critica-de-nimbos-no-centenario-de-xosemaria-diaz-castro/). Última consulta: abril 2015.

Xiz Ramil, Xulio (dir.) (1987): Xosé María Díaz Castro. Nimbos de poesía. Lugo: Ophiusa, 1991. 1 videocasete (VHS) (30 min.).
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega