Rosalía e Díaz Castro: Penélope poema

Carmen Blanco

Resumo


Caracterización xeral da persoal filiación da poesía de Xosé María Díaz Castro na poética romántica radical de Rosalía de Castro e análise metapoética do poema “Penélope” de Díaz Castro en relación con “Desde los cuatro puntos cardinales” de Rosalía e co mito greco-galaico da Odisea de Penélope e Ulises.


Palabras clave


poesía galega; poesía contemporánea; Rosalía de Castro; Castelao; Xosé María Díaz Castro; Françoise Pechère; análise integral; estudos de xénero; mito de Penélope; mito de Galicia mártir

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 169
  • PDF: 24

Citas


Blanco, Carmen (1995): Nais, damas, prostitutas e feirantas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Blanco, Carmen (2009): “Imaxes de mulleres na literatura galega: Penélopes de poetas. Rosalía Penélope, Xohana Penélope e Olga Penélope”, en Carlos Andrés González Paz (ed.), As voces de Clío: a palabra e a memoria da muller en Galicia. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”.

Blanco, Carmen (2014a): “Penélope na «Galiza / Galice» de Françoise Pechère”, en Xosé M. Salgado e Carmen Blanco (ed.), Xosé María Díaz Castro. Día das Letras Galegas 2014. Santiago de Compostela: Universidade, 177-187.

Blanco, Carmen (2014b): “Beleza para sempre”, en Xosé M. Salgado e Carmen Blanco, O selo dun poeta. Beleza para sempre. Santiago de Compostela: Universidade, 13-26.

Carballo Calero, Ricardo (1959): Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía. Discurso de ingreso na Real Academia Galega lido o día 17 de maio de 1958 seguido da resposta de Ramón Otero Pedrayo. Lugo: Ediciones Celta.

Castelao (1976): Galicia mártir. Madrid: Akal.

Castro, Rosalía de (1982): Poesías. Padrón: Patronato Rosalía de Castro. Edición de Ricardo Carballo Calero e Lydia Fontoira Suris.

Díaz Castro, José María (1982): Nimbos. Madrid: Editora Nacional. Presentación de Ricardo Carballo Calero. Tradución do autor.

Díaz Castro, Xosé María (2014): Sombras radiantes y otros poemas. Madrid: Editorial Eneida. Edición de Luís González Tosar e Armando Requeixo.

García Calvo, Agustín (1973): Lalia. Ensayos de estudio lingüístico de la sociedad. Madrid: Siglo XXI.

Pimentel, Luís et al. (1952): 7 ensayos sobre Rosalía. Vigo: Galaxia.

Requeixo, Armando (2014a): A poesía en galego de Xosé María Díaz Castro: estudo e edición crítica. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento.

Requeixo, Armando (2014b): “Introdución”, en Xosé María Díaz Castro, Poesía galega completa. Vigo: Galaxia, 7-56.

Rodríguez Fer, Claudio (1985): “Rosalía ante la joven poesía gallega actual”, Ínsula 463, 5-6.

Salgado, Xosé M e Carmen Blanco (ed.) (2014a): Xosé María Díaz Castro. Día das Letras Galegas 2014. Santiago de Compostela: Universidade.

Salgado, Xosé M e Carmen Blanco (2014b): O selo dun poeta. Beleza para sempre. Santiago de Compostela: Universidade. (http://dspace.usc.es/handle/10347/10977).
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega