Roberto Vidal Bolaño na emerxencia e consolidación do teatro galego contemporáneo. Percurso en dez paraxes

Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

Resumo


Preséntase un percurso pola fulcral intervención de Roberto Vidal Bolaño no campo teatral galego desde os momentos refundacionais de comezos da década de setenta até a transición para o novo século, na multifacetada figura de dramaturgo, actor, encenador, produtor-empresario, iluminador, figurinista ou escenógrafo. Proponse unha viaxe con paraxes nos momentos decisivos dese periplo profesional dedicado aos palcos do país e nas diferentes motivacións que orientaron o seu traballo.


Palabras clave


Roberto Vidal Bolaño; teatro galego; percurso; intervención; lexitimación; poética teatral; público; dignificación; inconformismo; influencias

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 139
  • PDF: 11

Citas


Abuín González, Anxo (2002): “Post-scriptum: Eloxio do a(u)ctor”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 285-289.

Anónimo (1985): “Caprice de dieux, una obra del grupo Antroido sobre los problemas del teatro”, La Voz de Galicia 15/XI/1985.

Becerra de Becerreá, Afonso (2012): Roberto Vidal Bolaño e o xogo do teatro. Brión: Laiovento.

Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (2007): A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral (1978-1994). Santiago de Compostela: Laiovento.

Cochón, Luís (2013): “Que quedará do cómico?”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 9-11.

Even-Zohar, Itamar (1999): “Factores y dependencias en la Cultura. Una revisión de la Teoría de los Polisistemas”, en Montserrat Iglesias Santos (comp.), Teoría de los Polisistemas. Madrid: Arco, 23-52.

Fernández Castro, Xosé Manuel (2002): “Roberto Vidal Bolaño, crítico teatral. Introdución, corolario teórico e edición de sete das súas críticas na tempada de 1974-1975 en El Ideal Gallego”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 91-116.

Franco, Camilo (2013): Roberto Vidal Bolaño. Acoutacións e diálogos. A Coruña: La Voz de Galicia.

Guede Oliva, Manuel (2002): “Pra facer grande a nosa escrita dramática”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 33-36.

Ledo, C. (1980): “Entrevista a Roberto Vidal Bolaño”, Don Saturio 1, 10, 14-16.

Lourenzo, Manuel (1983): “Do Teatro Antroido: cronoloxía”, O Correo Galego 25/VII/1983.

Luca de Tena, Gustavo (1991): “Roberto Vidal Bolaño: «O propio meio teatral foi o que máis duramente reprimeu as posturas contestatárias cando se deron»”, A Nosa Terra 464.

Luca de Tena, Gustavo (2013): “Fábula do poeta na cadea”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 13-15.

Lueiro, Xosé (2005): “Profesionais da DKV”, Galicia Hoxe 18/III/2005.

Macías, Francisco (2013): “Roberto Vidal Bolaño: «Sempre fun de perder nas asembleas» (entrevista inédita)”, La Voz de Galicia 11/V/2013.

Martín, J. M. (1992): “Saxo Tenor, nace el montaje más ambicioso del teatro de Galicia”, Faro de Vigo 8/XI/1992.

M. P. C. [Moisés Pérez Coterillo] (1978): “Con la Generación Abrente”, Pipirijaina 8-9, 40-44.

Pousa, X. R. (1978): “Roberto Vidal: A producción teatral está a ser asumida por xente do teatro”, A Nosa Terra 24.

Quintáns, Manuel (2013): “Roberto Vidal Bolaño: un teatro nacional ou un teatro popular”, en Laura Tato Fontaíña, Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro. Noia: Toxosoutos, 7-18.

Ramos, Alberto (2013): “Historias e visións dun veto a Vidal Bolaño”, Praza pública 20/V/2013.

Sande, Miguel (1986): “Comprometerse é un perigo”, Galicia Viva 16/III/1986.

Tato Fontaíña, Laura (2013): Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro. Noia: Toxosoutos.

Taxes Díaz, Francisco e Xurxo Taxes Díaz (1997): “Entrevista accidental cun dramaturgo”, Mapoula. Revista do IES Adormideiras 5, 3-6.

Tristán, Pancho (2000): “Vidal Bolaño estrena «A burla do galo»”, El Confidencial 5/IV/2000.

Vidal Bolaño, Roberto (1998): “Perspectivas do teatro galego actual”, en Luís Alonso Girgado (coord.), Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 183-212.

Vidal Bolaño, Roberto (2013a): “A propio intento”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 125-131.

Vidal Bolaño, Roberto (2013b): “Des que, non sen poucas dificultades”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 37-38.

Vidal Bolaño, Roberto (2013c): “O espacio teatral. Unha viaxe arredor do círculo”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 41-64. [Unidade didáctica para alumnado adolescente, ó que o autor sempre quixo chegar].

Vidal Ponte, Roi (2013): Fóra de portas. Paseo libre e non moi respectuoso polos tempos e lugares de Roberto Vidal Bolaño. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Vieites, Manuel F. (1998): “Rastros. Retrato dunha xeración”, Tempos Novos 15.

Vilas, Gonzalo (1994): “Roberto Vidal Bolaño: Hai sectores na profisión que tamén son responsábeis da nefasta política teatral”, A Nosa Terra 645.

Vilavedra, Dolores (2002): “Roberto Vidal Bolaño no sistema literario galego”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 67-90.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega