Alonso Girgado, L. (2008) “Polas canles líricas de Xosé M.ª Álvarez Blázquez”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (369), pp. 23–34. doi: 10.32766/brag.369.305.