(1)
Pereira González, F. Frei Martín Sarmiento, Anticuario. BRAG 2002, 141-166.