(1)
Fonte, R. O polígrafo Destemido: Pensamento Literario E crítica En Manuel Murguía. BRAG 2000, 139-162.