O testamento de Xoán de Padrón (a. 1405, ACS): edición crítica

Gonzalo Hermo González

Resumo


O artigo recolle a edición interpretativa dun documento notarial do século XV conservado no Arquivo Catedralicio de Santiago de Compostela. Acompañan á lectura do texto algunhas notas de carácter introdutorio con información codicolóxica, histórica e paleográfica. En último termo, achégase o inventario completo das formas onomásticas rexistradas, con datos relativos ao nome moderno e localización xeográfica no caso da toponimia.


Palabras clave


lingüística histórica, prosa notarial galega, onomástica, toponimia, antroponimia

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega