Axuda de Open Journal Systems

Estatísticas e Informes

As estatísticas e os informes fornecen o administrador da revista da posibilidade de extraer información sobre a historia do uso da revista de dúas maneiras. Primeiro, en Estatísticas, están dispoñibles as estatísticas de cada ano para un resumo rápido dos datos das entregas, prácticas editoriais, e usuarios. Segundo, o administrador da revista pode xerar un informe sobre un rango específico de datas.

Existen catro tipos de informes dispoñibles:

  • Informe da revista: Informes sobre todas as entregas da revista nun período determinado.
  • Informe do editor: Informes sobre entregas, agrupadas por editor.
  • Informe de revisión: Informes sobre entregas, agrupadas por revisores.
  • Informe de sección: Informes sobre entregas, agrupados por sección.
Estes Informes xéranse no formato e valores separados por comas (CSV) e pódense abrir usando unha aplicación de folla de cálculo.