Ricardo Carvalho Calero e o teatro

Laura Tato Fontaíña

Resumo


Neste artigo, a autora fai un percurso polas actividades dramáticas de Ricardo Carvalho Calero. Comeza coa súa primeira obra, escrita en 1934, dentro do programa de modernización e actualización do teatro galego iniciado polas Irmandades da Fala e continuado polo Grupo Nós, a xeración das Vangardas e a do Seminario de Estudos Galegos. Pasa polas obras escritas na soidade da posguerra e os traballos relacionados co teatro escolar en Fingoi, para acabar coas últimas reflexións do autor sobre os pactos da Transición política, en 1980, coa escrita de Os xefes.

 

Data de envío: 18/12/2020          Data de aceptación: 15/03/2021


Palabras clave


Ricardo Carvalho Calero; teatro galego; historia do teatro; crítica literaria

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Carballeira, J. (1934). Para el logro de un teatro nuestro. El Pueblo Gallego, 15/XI/1934, 1.

Carballo Calero, R. (1971). 4 Pezas. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1985). Sobre o seu teatro. Cadernos da Escola Dramática Galega, 56, 3-11.

Carballo Calero, R. (1989). Escritos sobre Castelao. Barcelona: Sotelo Blanco.

Fernandez del Riego, F. (1933). Villanueva de Lorenzana. Carta abierta a la “Mocedade Galega”. El Pueblo Gallego, 8/I/1933, 8.

Fernández Roca, X. A. (2000). Carballo Calero no seu teatro. En: Homenaxe a Carvalho Calero. Ferrol: Cadernos de Medúlio, 23-28.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado Mayor, F. (1986). Conversas en Compostela con Carballo Calero. Barcelona: Sotelo Blanco.

Guisan Seixas, J. (2002). Carvalho Calero: o Teatro e a Vida. En: T. López e F. Salinas eds., Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero. “Memoria do século”. A Coruña: Universidade da Coruña / AS-PG, 205-225. Dispoñíbel en: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497671.205

Pallarés, P. (1992). Fillo de Eva (88 poemas de Ricardo Carvalho Calero). Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán.

Tato Fontaíña, L. (2011). O teatro de Ricardo Carvalho Calero. En: C.C. Biscainho Fernandes e X. M. Sánchez Rei, coords., Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura, nación. A Coruña: Universidade da Coruña, 201-2013.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.791


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega