De camiño na Saudade: Itinerarium cordis in Deum

Andrés Torres Queiruga

Resumo


Respondendo a unha vella intuición, o artigo trata da saudade nunha modalidade non estudada: a saudade vivida alén das palabras, expresada na vivencia da carne e no movemento do corpo. Rosalía, poeticamente lonxe de Galicia, sente nacer unha fonda saudade, convertendo a ansia da lembranza en pasos no camiño, en comuñón coa realidade cósmica a través da lúa e coa Transcendencia na voz das campás. Aproveito para sinalar as etapas do meu encontro co tema, abordando finalmente o seu significado teolóxico: esperanza versus angustia, profundación metafísica e apertura a Deus, expresada nunha experiencia abisal con saloucos “máis fonda cás palabras”.


Palabras clave


saudade; angustia; esperanza; existencialismo, Stimmungen; experiencia relixiosa

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 207
  • PDF: 44

Citas


Arendt, Hannah (1993): La condición humana. Barcelona: Paidós.

Bagedelli, Pablo (2011): “Entre el ser y la vida: el concepto de natalidad en Hannah Arendt y la posibilidad de una ontología política”, Revista SAAP 5/1, 37-58. Dispoñible en https://polisfmires.blogspot.com.es/2012/10/pablo-bagedelli-hanna-arendt-entre-el.html.

Bárcena, Fernando (2006): Hannah Arendt: una filosofía de la natalidad. Barcelona: Herder.

Brown, Peter (1969): Biografía de Agustín de Hipona. Madrid: Revista de Occidente.

Cabanillas, Ramón (1959): “Do abrente ó serán”, en Obra completa [Samos]. Buenos Aires: Galicia.

Cabanillas, Ramón (2000 [1920]): A saudade nos poetas gallegos. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Dodds, Eric Robertson (1975): Paganos y cristianos en una época de angustia. Algunos aspectos de la experiencia religiosa desde Marco Aurelio a Constantino. Madrid: Cristiandad.

Emeis, Dieter (2006): “Sehnsucht”, en Walter Kasper [et al.], Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg, Basel, Wien: Herder, t. 9, 402-403.

Fernández de la Vega, Celestino (1952): “Campanas de Bastabales”, en 7 ensayos sobre Rosalía. Vigo: Galaxia, 71-93.

Filgueira Valverde, Xosé (1975): Camoens. Conmemoración del centenario de “Os Lusíadas”. Madrid: Editora Nacional, 99-122.

García Soto, Luís (2012): O labirinto da saudade. Santiago de Compostela: Laiovento.

Manso, Artur (2018): “Do Sentimento Anti-Saudade e Anti-Saudosimo”, en Teixeira/Natário/Epifânio 2018: 89-99.

Neves, Joaquim Carreira das (2015): Saudades de Deus. Lisboa: Presença.

Piñeiro, Ramón (1951): “Siñificado metafísico da Saudade: notas pra unha filosofía galaico-portuguesa”, en Presencia de Galicia. [Vigo]: Galaxia, 5-25. Reed. en Filosofía da saudade. Vigo: Galaxia, 1984, 19-44.

Ricoeur, Paul (1967): Philosophie de la volonté. Tome I: Le volontaire et l’involontaire. París: Aubier.

Schökel, Luis Alonso e Cecilia Camiti (2009): Salmos II. Estella: Verbo Divino.

Teixeira, António Braz (1993): Deus, o Mal e a Saudade: estudos sobre o pensamento português e luso-brasileiro contemporâneo. Lisboa: Fundação Lusíada.

Teixeira, António Braz, Maria Celeste Natário e Renato Epifânio (coords.) (2018): Sobre a Saudade: V Colóquio Luso-Galaico. Sintra: Zéfiro.

Torres Queiruga, Andrés (1982): “O tema da saudade en Rafael Dieste”, Grial 78, 411-420. Tamén en Para unha filosofía da saudade. Trasalba: Fund. Otero Pedrayo, 2003, 123-135.

Wilckens, Ulrich (1989): La carta a los Romanos I. Salamanca: Sígueme.

Wilckens, Ulrich (1992): La carta a los Romanos II. Salamanca: Sígueme.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.379.733


Copyright (c) 2019 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega