“A ledicia de ler”. Historiografía, crítica e xornalismo

Dolores Vilavedra

Resumo


O artigo analiza o que supuxo, dende diferentes perspectivas, a sección “A ledicia de ler” que Casares mantivo no xornal La Voz de Galicia entre 1975 e 1992, cun total de máis de catrocentos artigos. Por unha banda, estúdase o seu valor como plataforma crítica fundamental para a articulación dun discurso historiográfico galego autónomo; en segundo lugar, a súa importancia no conxunto da produción do autor, na medida en que a sección canaliza a vocación de analista literario do primeiro Casares e vai evoluíndo con coherencia no seu proxecto creativo ata converxer de xeito natural nos artigos de “Á marxe”, síntese perfecta da estilística e da visión do mundo casarianas.


Palabras clave


Carlos Casares; historiografía; crítica literaria; xornalismo

Texto completo:

PDF

Citas


Casares, Carlos (2017): A ledicia de ler. Vigo: Galaxia.

Escarpit, Robert (1975): “Au jour le jour”: billets du “Monde” 1949-1974. París: Société Nouvelle des Éditions Jean-Jacques Pauvert. Edición de Jean-Jacques Pauvert.

Monteagudo, Henrique (2017): “Carlos Casares, universitario e investigador: tres momentos” en Henrique Monteagudo, Xosé Manuel Salgado e Dolores Vilavedra (eds.), Casares en Compostela: Universidade e literatura. Santiago de Compostela: Universidade, 15-49.

Platas, Ana (1988): “Entrevista a Carlos Casares”, Revista galega de ensino 21, 15-26.

Rei Núñez, Luís (1990). “Carlos Casares”, en Oficio de escribir. Sada: Ediciós do Castro, [159]-172.

Valcárcel, Marcos (2003): “Carlos Casares: o escritor nos xornais”, en Francisco Díaz-Fierros e Henrique Monteagudo (coords.), Carlos Casares. A semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 181-187.

Viale Moutinho, José (2004): “A alegría de o escoitar”, en Xan Carballa e Damián Villalaín (eds.), Carlos Casares: os amigos, as imaxes, as palabras. Vigo: A Nosa Terra, 119-128.

Vilavedra, Dolores (2003): “A ledicia de ler: unha achega”, en Francisco Díaz-Fierros e Henrique Monteagudo (coords.), Carlos Casares. A semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 189-196.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.688


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega