Narrativa, autocensura e retórica. Darredor dunha entrevista a Carlos Casares

María Teresa Bermúdez Montes

Resumo


Neste traballo preséntase unha análise dalgún dos temas centrais dunha entrevista inédita a Carlos Casares (2001). A trancrición desta conversa, unha das últimas realizadas ao autor, incorpórase ademais como anexo. Preténdese poñer de manifesto as achegas das reflexións e posicionamentos expostos por Casares, así como profundar na relevancia da autocensura na configuración e deseño de determinados procedementos retóricos (‘escritas oblicuas’), presentes nas primeiras obras do autor (Cambio en tres, 1969).


Palabras clave


Carlos Casares; entrevista; autocensura; ‘nova narrativa’ galega

Texto completo:

PDF

Citas


Abellán, Manuel L. (1987): “Fenómeno censorio y represión literaria”, en Manuel L. Abellán (ed.), Censura y literaturas peninsulares. Amsterdam: Rodopí.

Bermúdez Montes, Mª Teresa (2002): “Entrevista a Carlos Casares”, en A narrativa galega de posguerra. Os intentos de renovación (1950-1971). A Coruña: Universidade, CVII-CXIV. Tese de doutoramento.

Bermúdez Montes, Mª Teresa (2009): “Ecos e lecturas da narrativa europea contemporánea en Carlos Casares”, en Camiño Noia, Olivia Rodríguez e Dolores Vilavedra (eds.), Actas Simposio Carlos Casares. Vigo: Fundación Carlos Casares, 11-30. Dispoñible en http://www.fundacioncarloscasares.org/wp-content/uploads/2009/09/libro-actas-completo2.pdf.

Bermúdez Montes, Mª Teresa (2011): “Nova narrativa gallega y censura franquista”, Represura 7. Dispoñible en http://www.represura.es/represura_7_febrero_2011_articulo3.pdf.

Blas, José Andrés de (2007): “Censura y represión”, Represura 3. Dispoñible en: http://www.represura.es/represura_3_mayo_2007_articulo7.pdf.

Bourdieu, Pierre (1998): On Television. New York: The New Press.

Calvo, Tucho (2003): Carlos Casares. O conto da vida. A Coruña: La Voz de Galicia.

Casares, Carlos (1969): Cambio en tres. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2003): “O morcego e as bolboretas. Ensaio de autopoética”, en Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Henrique Monteagudo (coords.), Carlos Casares. A semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 273-277.

Champeau, Geneviève (1988): “Decir callando”, Mélanges de la Casa de Velázquez XXIV, 277-295.

Champeau, Geneviève (1991): “Censure, morale et écriture à l’époque du réalisme social”, Mélanges de la Casa de Velázquez 27-3, 139-162.

Dasilva, Xosé Manuel (2017): “Carlos Casares espreitado pola censura”, Grial 214, 128-135.

Freixanes, Víctor F. (1982): “Carlos Casares, os dereitos do escritor”, en Unha ducia de galegos. Vigo: Galaxia, [273]-294.

Gurriarán, Ricardo (2017): “Carlos Casares II. Da mesa braseiro á máquina de escribir: un autor en busca de personaxe”, Grial 214, 101-111.

Jansen, Sue Curry (1991): Censorship: The knot that binds power and knowledge. Oxford: University Press.

Jansen, Sue Curry (2010): “Ambiguities and imperatives of market censorship: The brief history of a critical concept”, Westminster Papers in Communication and Culture 7(2), 12-30. Dispoñible en http://www.westminsterpapers.org/jms/article/view/wpcc.141.

Montejo Gurruchaga, Lucía (2010): Discurso de autora. Género y censura en la narrativa española de posguerra. Madrid: UNED.

Moreno Cantano, Antonio César (2008): “La censura franquista y el libro catalán y vasco (1936-1975). La Nueva España. Imperio del libro españolísimo”, en Eduardo Ruiz Bautista (coord.), Tiempo de censura: la represión editorial durante el franquismo. Gijón: Trea, 143-171.

Neuschäfer, Hans-Jörg (1994): Adiós a la España eterna. Novela, teatro y cine bajo el franquismo. Barcelona/ Madrid: Anthropos/Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pérez, Janet (1989): “Fascist models and literary subversion: Two fictional modes in postwar Spain”, South Central Review 6, 2 [Fascist Aesthetics], 73-87. Dispoñible en http://www.jstor.org/stable/3189557.

Rei Núñez, Luís (1990): Oficio de escritor. Sada: Ediciós do Castro.

Somló, Ágnes (2014): “From silence to reading between the lines: on selfcensorship in literary translation”, British and American Studies 20, 189-201. Dispoñible en http://www.litere.uvt.ro/publicatii/BAS/pdf/no/bas_2014.pdf.

Torrealdai, Joan Mari (1987): “Censura y literatura vasca”, Diálogos hispánicos de Amsterdam 5 [monográfico: Censura y literatura peninsulares], 65-98.

Torrealdai, Joan Mari (1999): La censura de Franco y el tema vasco. Bilbo: Fundación Kutxa.

Vilavedra, Dolores (2017): “A singularidade literaria de Carlos Casares”, Grial 213, 46-54.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.687


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega