Carlos Casares e a ciencia

Carlos Pajares

Resumo


Lémbranse encontros e anécdotas entre o autor e Carlos Casares, facendo énfase nos aspectos que se consideran importantes da súa personalidade, como a súa visión europeísta e universal así coma súa curiosidade póla Ciencia, en especial polos conceptos fundamentais da Mecánica Cuántica, as súas consecuencias en relación coa realidade e se e posible a existencia de obxectos illados sen interacción.


Palabras clave


Carlos Casares; Mecánica Cuántica; principio de indeterminación; azar; interacción; medida

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.674


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega