Filgueira Valverde no Seminario de Estudos Galegos

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Resumo


Estúdanse os antecedentes culturais do Seminario de Estudos Galegos (SEG) nas primeiras décadas do século XX, sinalando a importancia da Universidade de Santiago de Compostela. Describense as orixes do SEG e o papel fundamental de Filgueira neste primeiros tempos. Resúmense as actividades do SEG ata a súa incautación en 1940 sinalando a singularidade dos traballos organizativos e de publicación de Filgueira nomeadamente no relativo as “xeiras de traballo”. Finalmente, fálase dos diferentes intentos de reconstrución do SEG despois da Guerra Civil.


Palabras clave


cultura; galeguismo; historia

Texto completo:

PDF

Citas


Alonso Montero, Xesús (2015): Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1980): “La Universidad Gallega entre 1900 y 1936”, en Manuel C. Díaz y Díaz (ed.), La Universidad de Santiago. Santiago de Compostela: Universidade.

Díaz Pardo, Isaac (1987): Galicia hoy y el resto del mundo. Sada: Ediciós do Castro.

Díaz-Fierros Viqueira, Francisco (2006): “O legado do Seminario de Estudos Galegos e o compromiso ético-social da cultura e a investigación”, en Isaac Díaz Pardo. Creación e compromiso na Galicia do século XX. A Coruña: Deputación Provincial, 397-411.

Fernández del Riego, Francisco (1978): “Unha política cultural: a do Seminario de Estudos Galegos”, en Ricardo Carballo Calero [et al.], Testemuñas e perspectivas en homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos. Sada: Ediciós do Castro, 21-28.

Filgueira Valverde, Xosé (1988): “La Comisión de Estudios en Galicia”, en José Manuel Sanchez Ron (coord.), La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 80 años después, 1907-1987. Madrid: C.S.I.C., 103-117.

Filgueira Valverde, Xosé (2009): “Limiar”, en Os ensaios en galego (“Logos” 1931-1934) do Dr. Ramón Aller Ulloa. Pontevedra: Deputación Provincial.

García Martínez, M. Carlos (2015): “Filgueira no Padre Sarmiento”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (ed.), Filgueira Valverde homenaxe: “Quíxose con primor e feitura”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 273-290.

López García, Xosé (ed.) (2004): O xornal Galicia (1922-1926). O alento da modernidade. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Vigo: A Nosa Terra.

Mato, Alfonso (2001): O Seminario de Estudos Galegos na documentación que garda o Instituto Padre Sarmiento. Sada: Ediciós do Castro.

Rei Núñez, Luís (1986): A travesía dun século. Biografía de Rafael Dieste. Sada: Ediciós do Castro.

Seminario “Galicia 2002” (1978): Galicia 2002. A través da imaxinación creadora. Santiago de Compostela: Universidade / Instituto de Estudios e Desenrolo de Galicia.

Tobío Fernández, Lois (1994): As décadas de T.L. Sada: Ediciós do Castro.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega