Pondal, estudante de latín. Achegas biográficas a propósito duns inéditos

Juan Félix Neira Pérez

Resumo


O poeta Eduardo Pondal estudou de neno gramática latina na casa dun crego rural, en Vilela de Nemiña, no concello de Muxía. No Instituto de Santiago de Compostela cursou a asignatura de latín. Exhumamos neste artigo uns papeis inéditos con exercicios de tradución latina feitos polo noso bardo Pondal. Estes documentos están depositados no Arquivo Histórico Universitario de Santiago.


Palabras clave


Eduardo Pondal; gramática latina; exercicios de tradución

Texto completo:

PDF

Citas


Amado Rodríguez, Mª Teresa (1999): “Os gregos e Pondal”, en Rosario Álvarez Blanco e Dolores Vilavedra Fernandez (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Tomo II. Santiago de Compostela: Universidade, 95-107.

Barreiro Mallón, Baudilio (1988): “El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamientos (siglos XVI-XIX)”, Compostellanum vol. 33, 3-4, 469-507.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1983): Historia de la cultura gallega. Siglos XIXXX. T. III. A Coruña: Gamma.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Xosé Luís Axeitos (ed.) (2005): Cartas a Murguía II (1868-1885). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Bayet, Jean (1985): Literatura latina. Barcelona: Ariel.

Bieler, Ludwig (1992): Historia de la literatura romana. Madrid: Gredos.

Blanco Filgueira, José M.ª (1967): El helenismo en Pondal. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de licenciatura inédita.

Bouza Brey, Fermín (1925): “A formazón literaria de Eduardo Pondal e a necesidade de unha revisión dos seus Queixumes”, A Nosa Terra 208-211, 11-12.

Carballo Calero, Ricardo (1981): Historia da literatura galega contemporánea: 1808-1936. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, Ricardo (1986): “Sobre o helenismo de Pondal”, A Nosa Terra Extra 7, 49-53.

Fariña Casaldarnos, María do Carme (1996): O Instituto “Arcebispo Xelmírez” de Santiago de Compostela. Historia documental (1845-1857). Santiago de Compostela: Universidade.

Ferreiro Fernández, Manuel (1991): Pondal: do dandysmo á loucura (biografia e correspondencia). Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.

Forcadela, Manuel (1988): A harpa e a terra. Unha visión da poesía lírica de Eduardo Pondal. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Madoz, Pascual (1845): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo I. Madrid: [s.e.].

Murguía, Manuel (1886): Los precursores. La Coruña: Imprenta de La Voz de Galicia.

Neira Pérez, Juan Félix (2012): “Dous autógrafos inéditos de Eduardo Pondal: o Banquete de Conxo”, Boletín da Real Academia Galega 371, 389-403.

Pondal, Eduardo (1995): Poesía galega completa. Vol. I. Queixumes dos Pinos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. Edición de Manuel Ferreiro.

Pondal, Eduardo (2001): Poesía galega completa. Vol. II. Poemas impresos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. Edición de Manuel Ferreiro.

Pondal, Eduardo (2002): Poesía galega completa. Vol. III. Poemas manuscritos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. Edición de Manuel Ferreiro.

Vaamonde Lores, Florencio (1889): Resume da historia de Galicia. A Cruña: Emprenta e Libreiria de Carré.

Valdés Parga, Jaime (2009): Ponteceso, el nacimiento de un pueblo. A Coruña: Sugestión Gráfica.

Vilar Álvarez, Manuel (2013): “A Muxía de Rosalía” (24-3-2013), Terra e Tempo. Dixital galego de pensamento nacionalista. http://www.terraetempo.gal/artigo.php?artigo=2988&seccion=13
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega